Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Dokumenty


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Beneficjentów stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami służącymi eliminacji popełnianych błędów w prowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne.

Uwaga Beneficjenci RPOWP!

Weryfikacja dokumentacji postępowań o zamówienia publiczne wskazuje, że Zamawiający bardzo często przy opisie przedmiotu zamówienia używają nazw własnych, pochodzenia urządzeń, wskazują na konkretnego producenta itp. Praktyka taka narusza postanowienia art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, w którym to przepisie ustawodawca zakazał używania nazw własnych, pochodzenia produktów, znaków towarowych, konkretnego producenta.
Ustawodawca w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuścił wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia, przy opisie przedmiotu zamówienia tylko w wyjątkowych sytuacjach, po spełnieniu wymienionych w nim przesłanek tj. gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a opisowi takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Możliwość wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia jest więc wyjątkiem od reguły, dlatego art. 29 ust. 3 nie powinien być interpretowany rozszerzająco. Użycie nazw własnych konkretnych produktów w dokumentacji technicznej (SIWZ) bez spełnienia przesłanek określonych przez ustawodawcę, nawet jeżeli takiemu opisowi towarzyszą wyrazy „lub równoważny", stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.
Pragniemy przypomnieć, że Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Jednocześnie nadmieniamy, że zgodnie z Taryfikatorem korekt finansowych (obowiązującym od 1 czerwca 2014 r.) za naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przewidziana jest korekta finansowa w wysokości 25 % (Tabela Nr 1 i 2 poz. 21).

Uwaga Beneficjenci RPOWP! Nowy taryfikator korekt finansowych.

IZ RPOWP prezentuje zaktualizowaną wersję dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator), przekazaną przez Minister Infrastruktury i Rozwoju.
Nowy taryfikator obowiązuje do nieprawidłowości wykrytych od 1 czerwca 2014 r.

IZ RPOWP zwraca się z prośbą o zapoznanie z prezentowanym dokumentem oraz zwrócenie uwagi na wysoką restrykcyjność jego zapisów, w szczególności na stawki procentowe za naruszenia przy udzielaniu zamówień w tzw. procedurze krajowej.

 

Przykłady nowych najczęściej występujących naruszeń stwierdzanych w trakcie weryfikacji zamówień publicznych udzielonych przez beneficjentów RPOWP oraz zastosowanych korekt finansowych.

IZ RPOWP opracowała kolejny dokument poświęcony najczęściej występującym naruszeniom towarzyszącym udzielaniu zamówień publicznych w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Podstawę do opracowania dokumentu stanowiły wyniki kontroli przeprowadzonych przez IZ RPOWP. Informuje się, że dokument dotyczący przykładów najczęściej występujących naruszeń opracowany we wrześniu 2012 r. jest nadal aktualny.

Informacja dla Beneficjentów RPOWP ws. kwalifikowania zamówień publicznych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych

Poniżej przedstawiamy Państwu pismo skierowane do Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w sprawie kwalifikowania zamówień publicznych dotyczących instalacji kolektorów słonecznych

Najczęstsze uchybienia dotyczące stosowania Prawa zamówień publicznych

IZ RPOWP opracowała dokument poświęcony najczęściej występującym uchybieniom związanym z udzielaniem zamówień publicznych w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Podstawę do opracowania dokumentu stanowiły wyniki kontroli przeprowadzonych przez IZ RPOWP.

 

 

Taryfikator korekt finansowych za naruszenia Prawa zamówień publicznych

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną wersję dokumentu "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE" i Taryfikator do stosowania wobec projektów, w których Instytucja Zarządzająca RPOWP wszczęła kontrolę (po podjęciu uchwały NR 131/1889/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 grudnia 2012 r.) i stwierdziła naruszenia zasad wydatkowania środków publicznych z zakresu zamówień publicznych.