Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Najczęściej zadawane pytania


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Ogranicz wyświetlane wpisy tylko do zaznaczonych działań. Jeśli nie zaznaczysz żadnego punktu pokazane zostaną wszystkie wpisy.

Oś priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

  zaznacz odznacz
  zaznacz odznacz
  zaznacz odznacz
  zaznacz odznacz

Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej

  zaznacz odznacz
  zaznacz odznacz
  zaznacz odznacz
  zaznacz odznacz

Oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury

  zaznacz odznacz
  zaznacz odznacz

Oś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne

  zaznacz odznacz

Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

  zaznacz odznacz
  zaznacz odznacz

Oś priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej

  zaznacz odznacz
  zaznacz odznacz
  zaznacz odznacz

Czy w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent powinien zdjąć umieszczoną tablicę informacyjną/pamiątkową?

Tak, Beneficjent powinien zdjąć tablicę informacyjną lub pamiątkową w przypadku, gdy nastąpi rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu.

Czy istnieją przeciwwskazania do zakupu środków trwałych (nieruchomości) od osób pozostających w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej?

Wydatki ponoszone w związku z realizacją inwestycji dofinansowanej ze środków RPOWP, muszą być realizowane zgodnie z obowiązującym prawem.
W sytuacji gdy beneficjent nie jest zobligowany do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wówczas należy postępować zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej pn. ‘Wytyczne w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 21.06.2011 r'. Beneficjent zobowiązany jest do tego na mocy Umowy o dofinansowanie projektu zawieranej z IZ RPOWP, która w części pn. Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych (§ 12) odwołuje się do w/w Wytycznych.

Należy jednak zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia "konfliktu interesów". Realizując dostawy (np. zakup środków trwałych) lub usługi (np. roboty budowlane, wdrożenie ISO) w ramach Projektu, należy dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań objętych umową o dofinansowanie. Za konflikt interesów należy w szczególności uznać sytuacje, gdy pomiędzy Beneficjentem a dostawcą/wykonawcą istnieją powiązania osobowe bądź kapitałowe. Jeżeli w przypadku dokonywania zakupu dóbr i/lub usług stwierdzone zostaną tego rodzaju powiązania, które budzą wątpliwości co do zachowania ww zasad tj. celowości, rzetelności, racjonalności, oszczędności oraz Beneficjent nie przedstawi wyjaśnień jednoznacznie potwierdzających przestrzeganie powyższych zasad, wydatek zostanie uznany za niekwalifikowany.

 

 

Czy wydatkiem kwalifikowalnym może być utworzenie firmowej strony internetowej ?

Jeśli wydatek poniesiony na utworzenie firmowej strony internetowej będzie związany z przeniesieniem praw autorskich, do wydatków kwalifikowalnych projektu można zaliczyć tylko i wyłącznie wynagrodzenie za nabycie autorskich praw majątkowych (wartość niematerialna i prawna). W innym przypadku powstanie strony internetowej nie jest wartością niematerialną i prawną, nie podlega amortyzacji, zaś wydatek na opracowanie strony internetowej powinien zostać zaliczony w ciężar kosztów uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia, zatem nie można uwzględnić tego typu kosztu w wydatkach kwalifikowalnych projektu.

Czy dopuszczalny jest sposób składania ofert od Wykonawców drogą mailową? Czy oferty złożone drogą mailową muszą zawierać m.in. podpisy i pieczątki osób wystawiających?

Składanie ofert przez Wykonawców drogą mailową jest dopuszczalne. W takim przypadku należy zapewnić możliwość zidentyfikowania adresu/nadawcy oferty oraz osoby wystawiającej ofertę. Jeżeli oferta składana jest w formie skanu przesłanego pocztą elektroniczną, to istnieje możliwość opatrzenia jej podpisem i pieczątka osoby wystawiającej. Instytucja Zarządzająca nie wymaga podpisu elektronicznego.

Przy udzielaniu zamówień o wartości powyżej 14.000,00 EUR netto „Udzielenie zamówienia powinno nastąpić poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej”, czy ten powyższy zapis jest nieobligatoryjny i w szczególnych przypadkach nie musi być stosowany?

Kodeks cywilny dopuszcza zawieranie umów w innych formach niż pisemna, jednakże Instytucja Zarządzająca dla celów dowodowych zaleca, szczególnie w przypadku zamówień o wartości powyżej 14.000,00 EUR netto, zawieranie umów z wykonawcami w formie pisemnej.

Osobą podpisując protokół/notatkę z postępowania powinna być osoba upoważniona do reprezentowania firmy zgodnie z KRS, czy też mogą to być osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania ofertowego?

Intencją tego zapisu jest potwierdzenie przebiegu postępowania przez Beneficjenta lub osobę przez Niego upoważnioną. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania ofertowego posiada upoważnienie do reprezentowania firmy w sprawach dotyczących dokonywania zakupów/zawierania umów, to może podpisać protokół/notatkę dokumentującą przebieg postępowania. Nawet jeśli dokument podpiszą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania ofertowego, to powinien on być zatwierdzony przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną.

Jak należy rozumieć sformułowanie zawarte w Wytycznych w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych: „Usługi, dostawy i roboty budowlane według danego rodzaju sumuje się w ramach Projektu”?

Zapisy zawarte w rozdziale III pkt 2 i 3 Wytycznych należy rozumieć analogicznie, jak w przypadku zasad ustalenia wartości zamówienia określonych w art. 32 - 35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.
Do ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia może być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem.
Zamawiający przystępując do szacowania wartości zamówienia powinien ustalić z należytą starannością planowaną liczbę usług, dostaw, czy też robót budowlanych tego samego rodzaju, które zamierza nabyć i oszacować ich łączną wartość, niezależnie od tego czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania, czy też sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań. Jeżeli potrzeba udzielenia określonego zamówienia ujawni się dopiero po udzieleniu innego zamówienia tożsamego przedmiotowo, to w tym przypadku nie mamy do czynienia z nieuprawnionym dzieleniem zamówienia z uwagi na fakt, iż brak jest tożsamości czasowej takich zamówień. Należy pamiętać, że w przypadku projektu, gdzie zakres rzeczowy był znany w momencie aplikowania, o takim ujawnieniu nie może być mowy.
Zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia (zaniżać jego wartości) w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów Wytycznych odnoszących się do zamówień o wartości powyżej określonego progu, czy też, z drugiej strony, do nieuprawnionego zastosowania przepisów odnoszących się do zamówień o wartości poniżej określonego progu. Oznacza to, iż zamawiający może z określonych względów (organizacyjnych, ekonomicznych, celowościowych itp.) dokonać podziału jednego zamówienia na części, dla których to będzie prowadził odrębne postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przy czym wartością każdej z części zamówienia, będzie łączna wartość wszystkich części zamówienia. W konsekwencji przy udzieleniu każdej z części zamówienia zamawiający będzie zobowiązany do stosowania zasad Wytycznych właściwych dla łącznej wartości zamówienia.

Czy w świetle obecnie obowiązujących zapisów "Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej" w zakresie wskaźników dotyczących miejsc pracy do wskaźnika zatrudnienia można zaliczyć osoby świadczące pracę w oparciu o umowy o dzieło, umowy zlecenia czy kontrakty lekarskie?

Odp.: Interpretacja MRR zapisów w/w Wytycznych jednoznacznie mówi, że celem wskaźnika horyzontalnego dotyczącego miejsc pracy jest monitorowanie liczby etatów - stałych miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją projektu, opartych na przepisach Kodeksu pracy. Wskaźnik ten nie dotyczy umów o dzieło oraz umów zlecenia, które podobnie jak kontrakty lekarskie mają charakter umów cywilnoprawnych opartych na przepisach Kodeksu Cywilnego. W przypadku kontraktów lekarskich lekarz i zakład opieki zdrowotnej są równorzędnymi stronami takiej umowy, dodatkowo należy pamiętać, że lekarz zatrudniony na podstawie kontraktu ma zarejestrowaną działalność gospodarczą.

W związku z powyższym, na podstawie w/w wytycznych, nie ma możliwości traktowania kontraktów lekarskich i miejsc pracy w sposób jednolity.

 

Jak określić szczegółową lokalizację projektu (działanie 1.4 wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw) w przypadku zakupu typowo ruchomych środków trwałych np. specjalistycznych maszyn budowlanych, uwzględniając fakt, iż usługi budowlane świadczone będą na terenie całego kraju?

Odp. Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego musi być zlokalizowany na terenie województwa podlaskiego. W szczególnych przypadkach dotyczących projektów, w ramach których nabywane są środki trwałe lub/i wartości niematerialne i prawne, które ze względu na swoją specyfikę nie są instalowane na stałe (np. specjalistyczne maszyny budowlane, środki transportu, portal internetowy, system zarządzania jakością, etc.), a zatem nie jest możliwe określenie lokalizacji inwestycji, należy przyjąć, że decydująca jest siedziba Wnioskodawcy - wówczas musi się ona znajdować na terenie województwa podlaskiego. Należy pamiętać, iż wskazane dane siedziby Wnioskodawcy (lokalizacji projektu) muszą być zgodne z przedłożonym dokumentem rejestrowym.

Czy po złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 można rozpocząć inwestycję wcześniej niż to pierwotnie zaplanowano?

Nie ma formalnych przeszkód rozpoczęcia realizacji inwestycji przed terminem określonym we wniosku o dofinansowanie, przy jednoczesnym spełnieniu warunków kwalifikowalności czasowej projektu tj. inwestycja może rozpocząć się po złożeniu wniosku aplikacyjnego. Odpowiednich zmian można dokonać przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Jednocześnie należy pamiętać, że termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu nie może zostać określony na termin późniejszy niż sześć miesięcy od przewidywanej daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Wskazując omawiany termin należy uwzględnić maksymalne okresy oceny wniosków aplikacyjnych przedstawione w Regulaminie Konkursu.

 

Wersja do druku Poinformuj znajomego 1 2 3 4 5 Następna strona Ostatnia strona