Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Informacje o programie


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

            Zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego określa ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z  późn. zm.) i ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 z późń. zm.).

            Ideą tego typu partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Zasadniczym zadaniem partnerstwa powinno być zwiększenie skuteczności usług publicznych poprzez podział ryzyka i wykorzystanie doświadczenia sektora prywatnego. W sensie prawnym partnerstwo publiczno-prywatne jest szczególną formą umowy o zamówienie publiczne - partner publiczny angażuje środki publiczne w ramach kontraktu z podmiotem prywatnym w celu realizacji zadania publicznego. 

            Idea współpracy sektora publicznego z prywatnym znana jest od wielu lat. Natomiast w Polsce coraz bardziej zyskuje na znaczeniu i staje się "modną" formułą realizacji inwestycji. Wagę partnerstwa publiczno-prywatnego dostrzegła także Komisja Europejska, która w komunikacie z 19 listopada 2009 r. "Wspieranie inwestycji publiczno-prywatnych krokiem w kierunku naprawy gospodarki i długoterminowej zmiany strukturalnej: zwiększenie znaczenia partnerstw publiczno-prywatnych" (19.11.2009, KOM (2009) 615)  zwróciła uwagę na to, że w dobie kryzysu społeczno-gospodarczego partnerstwo publiczno-prywatne może skutecznie i efektywnie realizować  infrastrukturalne projekty inwestycyjne, świadczyć usługi publiczne, osiągnąć wspólne, strategiczne cele na poziomie unijnym. Połączenie środków i możliwości obu sektorów -  publicznego i prywatnego może wspomóc zatem proces naprawy i rozwoju gospodarki.

Pomocne linki

www.ppp.gov.pl

 

Pliki do pobrania: