Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Cel główny: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej.

Cele szczegółowe:

 • Wzmocnienie funkcji instytucji i placówek edukacyjnych oraz przygotowanie ich do pełnienia kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej
 • Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców
 • Zwiększenie oddziaływania kultury na dywersyfikację i wzrost zatrudnienia, poziom życia mieszkańców i rozwój społeczno-gospodarczy regionu
 • Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzmocnienie tożsamości kulturowej regionu
 • Poprawa infrastruktury medycznej
 • Poprawa jakości usług z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
 • Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług z zakresu opieki zdrowotnej.


Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

W ramach działania będzie można ubiegać się o środki na budowę, rozbudowę i modernizację przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, oraz szkół wyższych prowadzących działalność dydaktyczną (np. pomieszczenia dydaktyczne, biblioteki, laboratoria, wyposażenie oraz inne obiekty służące prowadzeniu działalności naukowej i badawczej, przyszkolne obiekty sportowe, campusy). Wsparcie przewidziane jest też dla projektów dotyczących tworzenia i modernizacji zaplecza socjalno-bytowego dla uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców, a także wyposażenia przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych oraz szkół wyższych w nowoczesny sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia.

W zakresie rozwoju infrastruktury edukacyjnej przedszkoli preferowane będą projekty dotyczące wykorzystania istniejących obiektów po likwidowanych szkołach podstawowych na obszarach wiejskich, które będą adaptowane na przedszkola.

Wsparcie infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych opierać się będzie na realizacji projektów dotyczących remontów i wyposażenia istniejących placówek edukacyjnych oraz budowy obiektów okołoedukacyjnych (sale gimnastyczne, baseny przyszkolne, stołówki, boiska, bursy i internaty).

W odniesieniu do infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa wyższego preferowane będą projekty z zakresu tworzenia bazy edukacyjno-badawczej, wzmacniającej rozwój już istniejących oraz potencjalnych klastrów.

Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

W dziedzinie opieki zdrowotnej wspierany będzie rozwój infrastruktury ochrony zdrowia gwarantującej łatwy dostęp do usług medycznych,  podnoszącej ich standard oraz rozszerzającej możliwości diagnostyczne i terapeutyczne ośrodków medycznych.  Środki są przewidziane na rozbudowę, modernizację i zakup odpowiedniego wyposażenia szpitali, centrów diagnostycznych i innych placówek zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną. Większość z nich zostanie przeznaczona dla zakładów opieki zdrowotnej posiadających kontrakty z instytucją finansującą publiczne świadczenia zdrowotne (np. NFZ). Dofinansowanie otrzymają ośrodki o znaczeniu strategicznym, świadczące specjalistyczne usługi medyczne, szczególnie w specjalnościach: kardiologia, onkologia, ortopedia i choroby zakaźne. Priorytetowo będą finansowane oddziały, które według analiz Ministerstwa Zdrowia będą miały największe niedobory łóżkowe do roku 2012, (rehabilitacyjny, psychiatryczno-neurologiczny). Dodatkowo wspierane projekty powinny być zgodne z Narodowym Programem Zdrowia i innymi dokumentami strategicznymi uchwalanymi na poziomie krajowym i regionalnym.

Działanie 6.3. Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

W ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu ochronę i konserwację obiektów dziedzictwa kulturowego (z wyłączeniem inwestycji podnoszących atrakcyjność turystyczną województwa, które będą realizowane w Osi III), konserwację zabytków ruchomych, księgozbiorów, archiwów, które przyczynią się do rozwoju kształcenia ustawicznego i poprawy jakości życia Podlasian.

W ramach osi, w dziedzinie edukacji, kultury a przede wszystkim usług medycznych priorytetowo traktowane będą projekty o znaczeniu ponadlokalnym, czyli takie, które będą oddziaływać na cały region.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • administracja rządowa
 • szkoły wyższe
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
 • zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia*
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej)
 • instytucje kultury
 • partnerzy społeczni i gospodarczy
 • organizacje pozarządowe
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

*Przy wyborze projektów preferowane będą inwestycje zgodne ze Strategiami Rozwoju: Edukacji, Kultury i Zdrowia dla Województwa Podlaskiego oraz inwestycje o charakterze proekologicznym.