Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Cel główny: Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji.

Cele szczegółowe:

 • Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
 • Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych
 • Minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania
 • Wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii
 • Poprawa stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych


Działanie 5.1. Regionalna infrastruktura ochrony środowiska

W ramach tego działania finansowane będą projekty o zasięgu ponadlokalnym, wykraczające poza obszar jednej gminy. Priorytetowo traktowane będą inwestycje dotyczące kompleksowego zagospodarowania odpadów wraz z instalacjami do termicznego przekształcania odpadów połączone z odzyskiem energii (np.: międzygminne sortownie, kompostownie, obiekty do końcowej  utylizacji odpadów takie jak zakłady mechaniczno-biologiczne, spalarnie oraz wysypiska odpadów) przewidziane w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami. Należy podkreślić, że będą to instalacje i systemy obsługujące maksymalnie 150 tys. mieszkańców, funkcjonujące na terenach nie objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

W zakresie rozwoju gospodarki wodno-ściekowej główny kierunek działań skierowany będzie na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, zwłaszcza tam, gdzie niedostatecznie wykorzystuje się już istniejącą infrastrukturę oczyszczania ścieków. Ponadto przewidziano wsparcie modernizacji, rozbudowy i budowy oczyszczalni ścieków w aglomeracjach poniżej 15 tys. RLM. Przedsięwzięcia z zakresu budowy nowych linii wodociągowych w połączeniu z budową systemów kanalizacji zbiorczej będą realizowane wszędzie tam gdzie są one uzasadnione finansowo lub technicznie.

W ramach poprawy jakości powietrza finansowane będą projekty z zakresu budowy i przebudowy systemów ciepłowniczych wraz z modernizacją istniejących linii dystrybucji ciepła. Wspierana będzie również termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, a także projekty dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii połśączonych z budową sieci energetycznej.

W ramach RPOWP nie przewiduje się wsparcia działań dotyczących bezpieczeństwa energetycznego (produkcji i dystrybucji prądu i gazu).

W dziedzinie ochrony przyrody i likwidacji zagrożeń ekologicznych przewiduje się wsparcie projektów dotyczących: zachowania bioróżnorodności gatunkowej, edukacji ekologicznej, tworzenia systemów monitorowania środowiska oraz zakupu wyposażenia dla służb odpowiedzialnych za likwidację skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.


Działanie 5.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska

Wsparcie w tym zakresie będą mogły uzyskać projekty o zasięgu lokalnym, nie wykraczające poza obszar jednej gminy. Dodatkowo przewidziana jest pomoc dla przedsięwzięć zmierzających do likwidacji „dzikich" wysypisk śmieci.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • administracja rządowa,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
 • organizacje pozarządowe,
 • spółki wodne,
 • podmioty działające w opraciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

*Przy wyborze projektów preferowane będą inwestycje zgodne ze Strategią Rozwoju Transportu Województwa Podlaskiego oraz inwestycje o charakterze proekologicznym.