Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Cel główny: Upowszechnienie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej.

Cele szczegółowe:

 • Wykorzystanie zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców województwa podlaskiego
 • Wyrównywanie dysproporcji w dostępie do Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) w regionie

W ramach Osi Priorytetowej wspierane będą projekty mające na celu poprawę warunków dostępu do Internetu oraz rozwój usług elektronicznych (e-usług), takich jak: e-business, e-government, e-edukacja, e-zdrowie, e-bezpieczeństwo. Szczególny nacisk kładziony jest na wyrównywanie dysproporcji w dostępie do sieci i usług na obszarach wiejskich i w małych miastach.

Realizacja Osi Priorytetowej odbywać się będzie m.in. poprzez:

 • budowę regionalnych i lokalnych sieci teleinformatycznych;
 • tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, zakup i wdrożenie platform elektronicznych świadczących e-usługi na poziomie regionalnym i lokalnym;
 • zakup i wdrożenie systemów back-office'owych umożliwiających sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej;
 • zakup i wdrożenie systemów bezpiecznego świadczenia usług elektronicznych oraz stosowania podpisu elektronicznego;
 • tworzenie Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej dla poziomu regionalnego i lokalnego;

W ramach projektów dążyć się będzie do realizacji zadań zintegrowanych, obejmujących jak największą liczbę beneficjentów.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • organizacje pozarządowe,
 • administracja rządowa,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe.

*Przy wyborze projektów preferowane będą inwestycje zgodne ze Strategią Informatyzacji Województwa Podlaskiego oraz inwestycje o charakterze proekologicznym.