Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Cel główny: wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego.

Cele szczegółowe:

 • Rozbudowa bazy turystycznej w regionie
 • Podniesienie jakości usług turystycznych
 • Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej
 • Wzrost roli turystyki, sportu i rekreacji jako czynników stymulujących rozwój społeczny i gospodarczy
 • Poszerzenie oferty usług turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w województwie
 • Wspieranie działań mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich
 • Zwiększanie atrakcyjności turystycznej największych ośrodków miejskich w regionie

Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

W ramach rozwoju atrakcyjności turystycznej regionu współfinansowane będą przedsięwzięcia z zakresu:

Infrastruktury turystycznej - tworzenie i modernizacja infrastruktury uzdrowisk związanej z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych, tworzenie centrów wystawienniczych i kongresowych, wspieranie rozwoju turystyki biznesowej, infrastruktury transportu wodnego, jak również rozwój infrastruktury noclegowej i gastronomicznej towarzyszącej tym funkcjom oraz tworzenie i rozwój spójnego systemu promocji województwa podlaskiego podnoszącego turystyczną atrakcyjność regionu. Możliwe będzie wsparcie działań promujących markę regionu oraz projektów zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ruchu turystycznym (system monitoringu strategicznych punktów w miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych, utworzenie sezonowych komisariatów Policji działających w miejscach o dużym natężeniu ruchu turystycznego).

Infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - rozwój i modernizacja infrastruktury służącej uprawianiu aktywnych form turystyki, które dodatkowo kreować będą funkcje miejskie.
W celu zwiększenia konkurencyjności oferty turystycznej naszego województwa, wspierana będzie budowa obiektów umożliwiających organizowanie imprez masowych, przyciągających turystów spoza regionu i kreujących metropolitarny wizerunek województwa (stadiony piłkarskie, hale sportowe, obiekty pływackie, itp.).

Infrastruktury kulturalnej - budowa i remont obiektów kulturalnych Podlasia, które stanowią atrakcję turystyczną województwa i przyczyniają się do rozwoju turystyki kulturoznawczej, a także tworzenie systemów i centrów informacji turystycznej.

Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Skierowane jest do przedsiębiorców. Dotyczy głównie rozbudowy bazy noclegowej, gastronomicznej oraz pozostałej infrastruktury turystycznej naszego regionu. Priorytetowo traktowane będą tutaj przedsięwzięcia związane z rozwojem turystyki leczniczo-wypoczynkowej. Wsparcie w ramach działania realizowane będzie w postaci dotacji bezpośrednich na rozbudowę lub rozszerzenie działalności przedsiębiorstw z branży turystycznej. Środki przeznaczone będą również na zmianę sposobu świadczenia i podwyższenie standardu oferowanych usług

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • administracja rządowa,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • organizacje pozarządowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • przedsiębiorcy.

*Przy wyborze projektów preferowane będą inwestycje zgodne z Programem Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego oraz inwestycje o charakterze proekologicznym.