Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Cel główny: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez unowocześnianie infrastruktury transportowej wpływającej na rozwój regionu.

Cele szczegółowe:

 • Integracja lokalnych i ponadlokalnych układów transportowych z krajowym systemem transportowym
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa
 • Zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu
 • Poprawa funkcjonowania transportu publicznego w miastach
 • Poprawa bezpieczeństwa transportowego
 • Podniesienie jakości usług transportu intermodalnego


Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego

Wsparcie w ramach tego działania dotyczy rozwoju regionalnej i lokalnej infrastruktury transportowej.

W zakresie rozwoju infrastruktury regionalnej przewiduje się dofinansowanie dla budowy, przebudowy i remontu sieci drogowej w głównych miastach regionu - Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Dotację będą mogły uzyskać  projekty zakładające modernizację dróg wojewódzkich, istotnych z punktu widzenia połączeń pomiędzy ośrodkami wzrostu i rozprowadzających ruch z przebudowywanych dróg ekspresowych S8, S19 oraz drogi krajowej nr 61 (modernizowanych w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko - S8 i S19 oraz w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - obwodnice w ciągu drogi nr 61).  Realizowane będą między innymi projekty podnoszące parametry techniczne nawierzchni dróg, budowy i przebudowy ulic w miastach, w tym budowy obwodnic miast, wiaduktów i innych drogowych obiektów inżynieryjnych. Przewiduje się także wsparcie działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. prewencja, kontrola i śledzenie ruchu, przyczyniające się do zmiany postaw i zachowań uczestników ruchu drogowego) oraz tworzenia infrastruktury towarzyszącej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Dotacje będzie można również uzyskać na realizację projektów dotyczących Inteligentnych Systemów Transportu.

Wsparcie w zakresie lokalnej infrastruktury drogowej realizowane będzie poprzez budowę, przebudowę i remont dróg gminnych i powiatowych.  Ma to na celu zapewnienie połączenia tych dróg z siecią ponadlokalną oraz poprawę warunków życia mieszkańców Podlasia.

Działanie 2.2. Rozwój transportu lotniczego

W ramach działania przewidziana jest realizacja kluczowej dla województwa podlaskiego inwestycji - budowa regionalnego portu lotniczego. Dodatkowo wsparcie będą mogły też otrzymać projekty z zakresu bezpieczeństwa ruchu lotniczego, które będą bezpośrednio powiązane z tym lotniskiem.


Działanie 2.3. Rozwój transportu miejskiego

W dziedzinie transportu publicznego realizowane będą projekty dotyczące:

 • budowy, adaptacji, rozbudowy, wykonywania robót remontowych lub przebudowy infrastruktury pomocniczej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu publicznego;
 • budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury transportu publicznego połączonej z zakupem sprzętu (włączając w to zakup taboru);
 • tworzenia warunków do wykorzystania infrastruktury kolejowej dla potrzeb rozwoju systemów miejskiej komunikacji zbiorowej, zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki;
 • budowy, przebudowy, rozbudowy przystanków, stacji i węzłów przesiadkowych - zintegrowanych z rożnymi rodzajami systemów transportu, w tym systemów parkingów dla samochodów „Park & Ride" oraz dla rowerów „Park & Bike" przy końcowych przystankach komunikacji wraz z towarzyszącą im infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów;
 • Inteligentne Systemy Transportu w ramach transportu publicznego (przewóz pasażerów).


Działanie 2.4. Rozwój transportu kolejowego

Ze względu na bardzo wysokie koszty modernizacji linii kolejowych i ograniczone środki w ramach RPOWP nie przewiduje się wsparcia modernizacji i budowy linii kolejowych. Wsparcie w ramach tego działania będzie skoncentrowane na poprawie rentowności regionalnych połączeń kolejowych i jakości świadczonych usług, poprzez realizację projektów z zakresu wymiany taboru transportu kolejowego. Wprowadzenie nowoczesnych, komfortowych i lekkich szynobusów zamiast tradycyjnych pociągów, skróci czas, podniesie jakość i komfort podróży oraz wpłynie na obniżenie kosztów bez konieczności ponoszenia wysokich wydatków na modernizację linii.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
 • przedsiębiorcy.

*Przy wyborze projektów preferowane będą inwestycje zgodne ze Strategią Rozwoju Transportu Województwa Podlaskiego oraz inwestycje o charakterze proekologicznym.