Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Cel główny: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa podlaskiego.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie liczby badań naukowych nakierowanych na przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie wyników badań naukowych w przedsiębiorstwach
 • Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz powstawania nowych firm innowacyjnych
 • Podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym
 • Dynamiczny rozwój wiodących gałęzi przemysłu województwa (m.in. klastrów)


Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

W ramach tego działania można będzie uzyskać dofinansowanie na tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie (parków technologicznych, naukowo-technologicznych i przemysłowych oraz inkubatorów technologicznych i przedsiębiorczości). Preferowane będą tutaj inwestycje typu „brownfield", dzięki którym możliwa będzie rewitalizacja terenów powojskowych i poprzemysłowych.

Wsparcie otrzymają też projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii, kompetencji, logistycznych, itp. W ramach budowy parków, inkubatorów i centrów finansowane będzie zagospodarowanie terenu wokół tych obiektów oraz budowa dróg dojazdowych.

W ramach wsparcia powiązań kooperacyjnych dofinansowanie będą mogły uzyskać takie przedsięwzięcia jak budowa i rozwój powiązań klastrowych, a w tym tworzenie laboratoriów i centrów badawczo-rozwojowych oraz prowadzenie badań.

 

Działanie 1.2 Region atrakcyjny dla inwestycji

Wsparcie będą mogły otrzymać przedsięwzięcia mające na celu kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych (typu „greenfield") wraz z budową prowadzących do nich dróg dojazdowych w celu przyciągnięcia inwestorów z kraju i zagranicy.

W ramach promocji gospodarczej regionu wspierane będzie: tworzenie terenów wystawienniczych, udział w imprezach targowych, organizacja i promocja wydarzeń regionalnych i ponadlokalnych, realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i zagranicą oraz promocja wspólnej marki powiązań kooperacyjnych.

W celu podniesienia aktywności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym zakłada się wsparcie misji gospodarczych, zarówno wyjazdowych jak i przyjazdowych, tworzenie kampanii promocyjnych, w tym udział w targach i wystawach międzynarodowych.


Działanie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

W jego ramach pomoc będzie miała charakter wsparcia pośredniego realizowanego poprzez zapewnienie dostępności obrotowych instrumentów finansowych. Realizowane będą działania ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do kapitału zewnętrznego w postaci tworzenia i dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz innych nowoczesnych instrumentów finansowych. Przewidziane jest także wsparcie administracyjne dla powstających inicjatyw klastrowych. Przy wdrażaniu tego rodzaju działań istnieje możliwość skorzystania z inicjatywy JEREMIE.

Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Preferowanym kryterium branym pod uwagę przy wyborze projektów będzie innowacyjność przedsięwzięć. Pozwoli to na zwiększenie potencjału innowacyjnego a co za tym idzie na zwiększanie wydatków przedsiębiorstw na sektor badawczo-rozwojowy (B+R) na Podlasiu. Wsparcie będzie realizowane w postaci dotacji bezpośrednich na rozbudowę lub rozszerzenie działalności przedsiębiorstw, a także na zmianę procesu produkcyjnego czy też sposobu świadczenia usług. Pomoc przewidziana w ramach działania obejmuje również przedsięwzięcia prowadzące do poprawy wydajności pracy i jakości zarządzania firmami, np. poprzez racjonalizację logistyki, wprowadzenie nowych systemów informatycznych, wdrażanie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wsparcie biznesu w ramach RPOWP koncentruje się na małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Duże firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie tylko w wyjątkowych przypadkach, np. gdy wartość inwestycji nie przekracza 2 mln euro lub gdy przedsięwzięcie może przynieść znaczną korzyść regionowi (np. wkład do klastra). Pomoc dla dużych firm nie przekroczy max. 10% ogólnej puli środków na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • administracja rządowa,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
 • przedsiębiorcy.

*Przy wyborze projektów preferowane będą inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Innowacji oraz inwestycje o charakterze proekologicznym.