Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresukultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Celem Działania jest zachowanie zasobów dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu poprzez wsparcie instytcuji zajmujących sie kulturą i sztuką.

Przykładowe rodzaje projektów:

 1. Rozbudowa, przebudowa, remont obiektów kultury.
 2. Budowa ośrodków i centrów kultury
 3. Ochrona, konserwacaja obiektów dziedzictwa kulturowego, historycznego
 4. Konserwacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, muzealiów, archiwaliów
 5. Konserwaca, renowacja, rewaloryzacja, remont, adaptacja na cele kulturalne historyczynych i zabytkowych obiektów (w tym sakralnych, obiektów wpisanych do wojeódzkiego rejestru zabytków, uznanych za Pomniki Historii, miejsca pamięci narodowej, pomniki przyrody) wraz z ich otoczeniem.
 6. Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego, historycznego na wypadek zagrożeń (w szczególności przed włamaniem, kradzieżą, pożarem)
 7. Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont publicznej infrastruktury kultury, przyczyniającej się do sktywnego udziału społeczeństwa w kulturze.
 8. Kompleksowe zagospodarowanie otoczenia obiektów zabytkowych wyłącznie w powiązaniu z ww. typami proejktów nie przekraczające 20% kosztów kwalifikowalnych projektów.
 9. Przeciwdziałanie niszczeniu stanowisk i obiektów archeologicznych.
 10. Zakup wyposazenia niebędnego do prowadzenia działalnośći kulturalnej w obiektacg o znaczeniu ponadlokalnym.
 11. Akcje promocyjne i edukacyjne w połączeniu z ww. typami projektów.

Tryb naboru wniosków dla Działania 6.3 ma formę konkursu zmakniętego.