Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

 Celem działania jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych i dostępności mieszkańców wojeództwa podlaskiego do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wzmocnienie infrastruktury i wyposażenie lokalnych ośrodków zdrowia świadczacych usługi medyczne na podstawowoym poziomie, jak również ośrodków diagnostycznych i terapeutycznych zapewniajacych specjalistyczną opiekę medyczną udzielaną zarówno w formie stacjonarnej jak i ambulatoryjnej oraz zakładów opieki zdrowotnej.

Przykładowe rodzaje projektów:

  1. Projekty dotyczace zakładów opieki zdrowotnej, regionalnych osrodków diagnostycznych oi terapeutycznych,
  2. Projekty dotyczące lokalnych ośrodków zdrowia i ośrodków wczesnej interwencji,

 

Typy beneficjentów:

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia, prowadzące działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia.
3. Zakłady opieki zdrowotnej - opieka stacjonarna (szpitale), opieka ambulatoryjna (przychodnie i poradnie) dla których podmiotami tworzącym są: samorząd województwa, powiat, gmina.
4. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, dla których podmiotami tworzącymi nie są: minister lub centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.
5. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, pod warunkiem, że 100% dochodów osiąganych jest w ramach kontraktów z NFZ-em.
6. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku prowadzące statutową działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia.
7. Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, nie działające w celu osiągnięcia zysku utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia.
8. Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów reprezentowane przez Lidera.

 

Minimalna / Maksymalna wartość projektu
Min. 500 tys. zł kosztów kwalifikowalnych/Max. - bez ograniczeń.


Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia
-Nie dotyczy

Ostateczny poziom dofinansowania - podany w ogłoszeniu o konkursie.