Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

 

Celem działania jest stworzenie warunków koniecznych do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Realizacja działania przyczyni się do wzmocnienia roli edukacji wszytskich szczebli w regionie.

Przykładowe rodzaje projektów:

  1. Projekty dotyczące szkolnictwa wyzszego
  2. Projekty dotyczące przedszkoli, szkół ponadpodstawowych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, pozostałych podmiotów tworzacych system ośiwaty w myśl ustawy o systemie oświaty.

 

Beneficjenci projektów dotyczących szkolnictwa wyższego:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
2. Publiczne i niepubliczne szkoły wyższe działające zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
3. Jednostki naukowe, organizacyjne Polskiej Akademii Nauk prowadzące działalność edukacyjną
4. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji wyższej.
5. Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów reprezento-. wanych przez Lidera.

Beneficjenci projektów dotyczących edukacji przedszkolnej, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, pozostałych podmiotów tworzących system oświaty w myśl ustawy o systemie oświaty:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.
2. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w świetle przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 1999r. Nr. 95 poz. 425 z późń. zm).
3. Podmioty wchodzące w skład systemu oświaty w myśl przepisów Ustawy o systemie oświaty.
4. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych zakresie edukacji.
5. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty, wychowania i sportu.
6. Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów reprezentowanych przez Lidera.

Tryb naboru wniosków: konkursowy zamknięty

Minimalna / maksymalna wartość projektów:
- bez ograniczneń.

Minimalna / maksymalna kwota wsparcia:
- bez ograniczn za wyjątkiem: 12 mln zł dla szkół wyższych

Ostateczny poziom dofinansowania - podany w ogłoszeniu o konkursie.