Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Celem działania jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne o zasięgu regionalnym zmniejszające negatywne skutki cywilizacji poprzez:
- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń,
- poprawie jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
- minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzania systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania,
- wzrostowi wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł energii,
- poprawie stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych.

 

 

Przykładowe rodzaje projektów*:

 1. Poprawa jakośći powietrza
 2. Gospodarka wodno-ściekowa
 3. Gospodarka odpadami
 4. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii
 5. Ochrona przyrody

  * dodatkowe informacje dotyczace przykładowych rodzajów projektu znajdują się w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPOWP na lata 2007-2013


Beneficjenci:
- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia, stowarzyszenia,
- Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
- Podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach realizacji obowiązków własnych gmin,
- Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jst na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska,
- Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczjące zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich ziwązki, porozumienia, stowarzyszenia.
- Spółki wodne,
- Administracja rządowa szczebla terytorialnego,
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
- Straż Pożarna
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
- Parki narodowe i krajobrazowe, nadleśnictwwa
- Podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną obszarów chronionych,
- Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowośćprawną (nie wymienione wyżej)
- Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągniecia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły,
- Jednostki i instytucje naukowe,
- Placówki kultury, szkoły wyższe, podmioty tworzące system oświaty w myśl ustawy o systemie oświaty, domy pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.
- Podmioty działające na podstawie Ustawy o pranetrsiwe publiczno - prywantym,
- porozumienia podmitoów wymienionych wyżej reprezentowane przez Lidera.

Tryb nabóru wniosków dla Działania ma formę konkursu zamkniętego.