Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Celem działania jest wzmocnienie branży turystycznej województwa poprzez wsparcie projektów rozwojowych przedsiębiorstw.

Podejmowane dzialania ukierunkowane będą na rozbudowe bazy noclegowej regionu, bazy gastronbomicznej oraz innej infrastruktury tusytycznej, w szczególnośći standaryzowanej. Priorytetowo traktowane będą także przedsięwzięcia związane z rozwojem turystyki leczniczo-wypoczynkowej.
   Konkurencyjnośc regionu pod względem turystycznym jest również uzalezniona od długości sezonu, dlatego w ramach działania preferowane będą projekty polegające na stworzeniu oferty całorocznej, oraz oferty która będzie identyfikowana poza granicami naszego regionu.

Przykładowe rodzaje projektów:
   Pomoc może być udzielana jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z:
- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
- rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa,
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprwadzanie nowych dodatkowych produktów lub,
- zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiebiorstwie.

Nową inwestycją  nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.

Przykłady (projekty powinny dotyczyć lokalnej i regionalnej infrastruktury turystycznej):

  • Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej,
  • Nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
  • Stworzenie unikatowej oferty turystycznej w skali regionu lub kraju,
  • Utworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną

Beneficjenci:
Mikroprzedsiębiorcy* (Ze wsparcia w ramach Działania 1.4 RPOWP wyłączeniu są mikroprzedsiębiorcy objęci pomocą w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirostw" w 3 Osi priorytetowej PROW oraz z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu KRUS)
Mali i średni przedsiębiorcy*
*zgodnie z definicją w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r. zmieniającego rozporzadzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączeniapomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004r.)

Dodatkowe informacje dot. Beneficjentów Działania, znajdują sie w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Tryb naboru wniosków dla Działania 3.2 ma formę konkursu zamkniętego.

Minimalna / maksymalna wartośc projektu:
- mikroprzedsiębiorstwa - min. wartośc projektu 30 tys zł.
- Małe i średnie przedsiębiorstwa - min. wartość projektu - 100 tys zł.
Max. wartośc wydatków kwalifikowalnych - bez ograniczeń.

Minimalna/maksymalna kwota wsparcia:
- mikroprzedsiębiorstwa - 500 tys zł.
- małe i średnie przedsiebiorstwa - max. kwota wsparcia 4 mln zł.