Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Celem działania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów kraju.

Wykorzystanie walorów przyrodniczych, wypoczynkowych i kulturowych podlasia stwarza szansę wykreowania oferty turystycznej skierowanej do osób ceniących aktywny wypoczynek.

W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu:
- infrastruktury turystycznej,
- infrastruktury rekreacyjnej,
- infrastruktury kulturalnej,
przyczyniającej się wyłącznie do wzrostu atrakcyjności turystycznej, infrastruktury uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej spełniającej warunki do wykorzystania obiektów sportowych do celów organizacji imprez turystyczno - kulturalnych oraz aktywnych form wypoczynku, infrastruktury transportu wodnego i obiektów wodnych, tworzenie centrów kongresowych oraz tworzenie i rozwój spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu.
  W celu dywersyfikacji rozwoju infrastruktury sportowej finansowany będzie rozwój i modernizacja infrastruktury, służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, które dodatkowo kreować będą funkcje miejskie: powstawanie obiektów umożliwiających organizowanie imprez masowych, przyciągających turystów spoza regionu i budujących metropolitarny wizerunek województwa.

Przykładowe rodzaje projektów:

 1. Budowa, przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki wraz z niezbędnym wyposażeniem i terenów rekreacyjnych w tym budowa ciągów pieszo - rowerowych stanowiących element większego projektu,
 2. Budowa, przebudowa i remont infrastruktury sportowej (stadiony piłkarskie, hale sportowe, obiekty pływackie) podnoszącej atrakcyjność turystyczną regionu.
 3. Budowa, przebudowa i remont bazy okołoturystycznej,
 4. Budowa, przebudowa i remont infrastruktury kulturalnej przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze i turystyce.
 5. Tworzenie sieci centrów i punktów informacji turystycznej (w tym także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji służących informacji turystycznej, tylko jako element większego projektu).
 6. Budowa, przebudowa i remont obiektów infrastruktury transportu wodnego i obiektów wodnych wykorzystywanych do celów rekreacyjno-turystycznych.
 7. Budowa, przebudowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk związanej z rozwojem funkcji leczniczo - wypoczynkowych (nie będących standardową infrastrukturą rekreacyjno - sportową służącą zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców) na terenach gmin uzdrowiskowych.
 8. Tworzenie systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych.
 9. Budowa centrów kongresowych.
 10. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystycznego między innymi poprzez tworzenie systemu monitoringu strategicznych punktów w miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych. Zintegrowane kampanie promocyjne (w tym udział w targach) w kraju i za granicą, których celem jest promocja turystyczna i kulturalna regionu,
 11. Analizy potencjału turystycznego regionu i strategia turystyczno marketingowa.

Dodatkowe informacje dotyczące możliwych do zrealizowania projektów znajdują się w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPOWP