Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 2.4. Rozwój transportu kolejowego


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Celem działania jest zwiększenie udziału kolei w przewozach regionlanych, jako transportu mającego najmniej szkodliwy wpływ na środowisko.

Poprawa rentowności połączeń kolejowych oraz jakości i komfortu świadczonych isług realizawana będzie poprzez wymianę tradycyjnego taboru transportu kolejowego - służącego do regionalnych przewozów pasażerskich wykonywanych w województwie podlaskim - na kolejowe pojazdy szynowe.

Przykładowe rodzaje projektów:
Nabycie nowego taboru kolejowego (wyłącznie) na potrzeby regionalnych przewozów pasażerskich - kolejowych pojazdów szynowych.

Beneficjenci:

 1. Jednostki samorządu terystorialnego oraz ich związki, porozumienia, stowarzyszenia.
 2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.
 3. Podmioty wykonujące usługi na podtsawie umowy zawartej z JST, w których większość udziałów/akcji ma jednostka samorządu.
 4. Jednostki z sektora kolejowego.
 5. Podmioty działające w oparciu o ustawę o parterstwie publiczno-prywatnym.

Tryb naboru wniosków dla Działania 2.4 odywa się w formie indywidualnej.

Minimalna / maksymalna wartość projektu: min 4 mln. zł kosztów kwalifikowanych / max. - bez ograniczeń. Minimalna / maksymalna kwota wsparcia - nie dotyczy.