Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Celem działania jest poprawa funkcjonowania systemu transportowego w miastach. W ramach działania realizowane będa projekty polegające na wykonywaniu robót budowlanych, remontowych i adaptacyjnych infrastruktury publicznego trasportu miejskiego i infrastruktury służącej obsłudze transportu publicznego oraz pasażerów, a także służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności so sieci transportu publicznego.

Budowane będą systemu parkingów "Park & Ride" oraz dla roweów "Bike & Park". Wsparcie usyskają również inwestycje polegające na wdrażaniu systemów elektornicznego zarządzania ruchem i obsługi komunikacji publicznej.

Przykładowe rodzaje projektów:

 1. Budowa systemów parkingów "Park & Ride" oraz dla rowerów "Park & Bike", przy krańcowych przystankach i węzłach przesiadkowych komunikacji zbiorowej.
 2. Adaptacja linii kolejowych na potrzeby komunikacji zbiorowej.
 3. Wyposażeniu dróg/ulic w infrastrukturę złużąca obsłudze transportu publicznego (np.: zatoki, podjazdy, zjazdy, pętle) oraz pasażerów (np.: przystanki i wysepki).
 4. Budowa lub przebudowa zajezdni autobusowych
 5. Budowa, przebudowa, rozbudowa przystanków, stacji i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z różnymi rodzajamusystemów transportu.
 6. Nabycie nowego lub modernizacja istniejącego taboru kolejowego, w tym szynobusów, wykorzystywanego wyłącznie w ramach publicznego transportu miejskiego, jesli stanowi element składowy większego projektu inwestycyjnego.
 7. Zakup taboru.
 8. budowa lub przebudowa stacji dystrybucji gazu ziemnego lub biopaliw jeśli stanowi element składowy projektu związnaego z budową lub przebudową infrastruktury publicznego transportu miejskiego.
 9. Inteligentne Systemy Transportu (zakup i montaż) - projekty z zakresu:
  a) poprawy zarządzania, nadzoru nad ruchem i bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych w tym:
  > systeny centralnego sterowania sygnalizacją i ruchem (np.: sygnalizacja akustyczna, świetlna, znaki drogowe o zmiennej treści),
  > systemy monitorowania ruchu.
  b) usprawnienie komunikacji publicznej przez tworzenie systemów oraz podejmowanie działań techniczncyh z zakresu telematyki,
  c) usprawnienia systemu ratownictwa drogowego.

Beneficjenci:
- Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
- Jednostki organizacyjne JST posiadające sosbowość prawną,
- Podmioty wykonujące usługi na podstawie umowy zawartej z JST, w których większość udziałów/akcji ma jednostka samorządu,
- podmioty wykonujące usługi na podstawie umowy zawartej z JST, wybrane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
- Podmioty działające w opraciu o usatwę  o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Tryb naboru wniosków dla Działania 2.3 ma formę konkursu zamkniętego.

Minimalna/maksymalna wartość projektu: min. 4 mln kosztów kwalifikowanych; max bez ograniczeń. Minimalna/maksymalna kwota wsparcia - nie dotyczy.