Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 2.2. Rozwój transportu lotniczego


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Celem działania jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez uruchomienie ruchu lotniczego w regionie.

Przykładowe rodzaje projektów:

 1. Budowa infrastruktury lotniskowej,
 2. Budowa infrastruktury technicznej, operacyjnej lub towarzyszącej służącej do obsługi infrastruktury lotniskowej między innymi dróg wewnętrznych i wokół lotniska, parkingów, hangarów i placów postojowych dla sprzetu lotniczego, rzewodów lub urzadzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, itp.
 3. Budowa infrastruktury portowej i okołoportowej,
 4. Prace związane z przygotowaniem porjektu, w tym przygpotowanie ekspertyz, specjalistycznych analiz i dokumentacji technicznej,
 5. Zakup sprzętu/wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania lotniska.

Beneficjenci:
- Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
- Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- Podmioty wykonujące usługi na podstawie umowy zawartej z JST, w których większość udziałów /akcji ma jednostka samorzadu,
- Podmioty wykonujące usługi na podstawie umowy zawartej z JST, wybrane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
- Podmioty działające w oparciu  o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- Przedsiębiorcy.

Tryb naboru wnisków dla Działania 2.2 odbywa sie w formie: indywidualnej.

Minimalna/maksymalna wartość projektu: nie dotyczy; minimalna/maksymalna kwota wsparcia: nie dotyczy.