Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Celem działania jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez przedsięwzięcia ukierunkowane na udrożnienie i stowrzenie spójnej i wyskoiej jakości sieci dróg.

Usprawnienie infrastruktury drogowej realizowane będzie poprzez dwa poddziałania:
Poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa, w ramach którego wdrażane będą projekty dotyczące:
- dróg wojewódzkich,
- ulic w głównych miastach regionu: Białymstoku, Łomży i Suwałkach.
Poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, w ramach którego wdrażane będą projekty dotyczące:
- dróg powiatowych - o średnim dobowym ruchu w roku (SDR) powyżej 300,
- dróg gminnych - o średnim dobowym ruchu w roku (SDR) powyżej 100.

Przykładowe rodzaje projektów:
Poddziałanie 2.1.1.:

 1. Budowa, przebudowa, remont dróg wojewódzkich,
 2. Budowa, przebudowa, remont ulic (dróg publicznych) w głównych miastach regionu: Białymstoku, Łomży i Suwałkach - poza drogami krajowymi w tych miastach,
 3. Budowa, przebudowa, remont węzłów, skrzyżowań, obwodnic miast w ciągach dróg określonych w pkt 1 i 2.
 4. Budowa, przebudowa, remont drogowych obiektów inżynieryjnych, w tym mostów, estakad, wiaduktów, tuneli drogowych, kładek dla pieszych, przejśc podziemnych w ciągach dróg określonych w pkt 1 i 2.
 5. Budowa, przebudowa, remont obiektów i urządzeń poprawiających bezpeiczeństwo ruchu drogowego (np.: zjazdy, zatoki przystankowe, sygnalizacja świetlna, bariery ochronne, ogrodzenia, osłony przeciwolśnieniowe, ekrany akustyczne)*
 6. budowa, przebudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego*
 7. Budowa i remont chodników i przejść dla pieszyh, rowerzystów, czy zwięrząt*
 8. Budowa, przebudowa, remont infrastruktury towrzyszącej w pasie drogowym nie związanej z drogą (m.in. wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć napowietrzna, kanalizacja teletechniczna)*
 9. Budowa Inteligentnych Systemów Transportu - projekty z zakresu systemów sterowania sygnalizacją i ruchem (w tym znaki drogowe o zmiennej treści) oraz systemu monitorowania ruchu wraz z informowanie o aktualnej sytuacji ruchowej na drogach okreslonych w pkt 1 i 2.
  *  w ciągu dróg okreslonych w pkt 1 i 2, jeśli stanowią element składowy większego projektu inwestycyjnego.

Poddziałanie 2.1.2.

 1. Budowa, przebudowa publicznych dróg powiatowych - o SDR powyżej 300 (z wyłączeniem ulic-dróg publicznych, w głównych miastach regionu tj.:Białymstoku, Łomży, Suwałkach)
 2. Budowa, przebudowa, remont publicznych dróg gminnych - o SDR powyżej 100 (z wyłączeniem ulic-dróg publicznych, w głównych miastach regionu tj.:Białymstoku, Łomży, Suwałkach)
 3. Remont dróg okreśłonych w pkt 1 i 2 poddziałania 2.1.2 o szerokości jezdni zgodnej z ich szewrokością normatywną.
 4. Budowa, przebudowa, remont węzłów skrzyżowań, obwodnic miast w ciągach dróg okreslonych w pkt 1 i 2
 5. Budowa, przebudowa, remont drogowych obiektów inżynieryjnych, w tym mostów estakad, wiaduktów, tuneli drogowych, kładek dla pieszych, przejśc podziemnych w ciągach dróg określonych w pkt 1 i 2
 6. Budowa, przebudowa, remont obiektów i urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego (np.: zjazdy, zatoki przystankowe, sygnalizacja świetlna, bariery ochronne, ogrodzenia, osłony przeciwolśnieniowe, ekrany akustyczne)*
 7. Budowa, przebudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego*
 8. Budowa i remont chodników i przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych oraz inne prace infrastrukturalne zwiększające bezpeiczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt*
 9. Zakup wyposażenia/sprzętu na potrzeby instytucji działających w sferze bezpieczeństwa ruchu drogowego, służącego poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego
 10. Budowa, przebudowa, remont infrastruktury towarzyszącej w pasie drogowym nie związanej z droga (m.in.: wodociąg, kanalizaja sanitarna, sieć napowietrzna, kanalizacja teletechniczna)* gdy koszt związany z tymi pracami nie przekracza 30% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 11. Budowa inteligentnych Systemów Transportu - proejkty z zakresu systemu sterowania sygnalizacją i ruchem (w tym znaki drogowe o zmiennej treści) oraz systemy monitoriwania ruchu wraz z informowaniem o aktulanej stytuacji ruchowej na drogach w ciągach dróg określonych w pkt 1 i 2.

* w ciągach dróg określonych w pkt 1 i 2, jeśli stanowią element składowy większego projektu inwestycyjnego.

Beneficjenci:
- Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
- Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- Podmioty działające w opacriu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- Jednostki odpowiedzialne za bezpoeczeństwo ruchu drogowego.

Tryb naboru wniosków: dla Poddziałania 2.1.1 - tryb indywidualny, dla Poddziałania 2.1.2 - tryb konkursu zamkniętego.

Minimalna / maksymalna wartość projektów:
- Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa: min 4 mln zł kosztó kwalifikowalnych / max -bez ograniczń.
- Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktua drogowa: min 200 tys. zł kosztów kwalifikowalnych / max - bez ograniczeń. Maksymalna kwota wsparcia dla projektów: dot. dróg gminnych - 5 mln, dot. dróg powiatowych - 10 mln, dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego - 500 tys zł.
Projekty związane z zakupem sprzetu/urządzeń zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego min. 200 tys zł kosztów kwalifikowalnych / max  - bez ograniczeń.