Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Głównym celem działania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP, prowadzących działaność na terenie województwa podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych.

Jednym z głównych założeń działania jest również wzrost innowacyjności MSP oraz w dłuższej perspektywie wzrost innowacyjności gospodarki regionu. Innowacyjność oraz wykorzystywane technologie mające coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całej gospodarki, stają się również nową, pozacenową formą konkurowania.

Ze wsparcia w ramach tego Działania, wyłączone są firmy spełniające warunki aplikowania do drugiego Działania w ramach III Osi Priorytetowej RPOWP (Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej).

Przykładowe rodzaje projektów:
Pomoc moze być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:
- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
- dywersyfikacja produkcji przedsiębiorca poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.

Przykłady:
- realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zkaresi sposobu świadczenia usług poprzez racjonaolizację, dywersyfikację lub modernizację,
- nabycie oraz wytworzenie śroków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
-inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związne z transferem techmnologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know -how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej,
- tworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną.

Beneficjenci:
Mikroprzedsiębiorcy* (Ze wsparcia w ramach Działania 1.4 RPOWP wyłączeniu są mikroprzedsiębiorcy objęci pomocą w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirostw" w 3 Osi priorytetowej PROW oraz z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu KRUS)
Mali i średni przedsiębiorcy*

*zgodnie z definicją w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r. zmieniającego rozporzadzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączeniapomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004r.)

Tryb naboru wniosków dla Działania 1.4 - konkurs zamknięty

Minimalna / maksymalna wartość projektu: mikroprzedsiębiorcy - min. 30 tys.  zł; małe i średnie przedsiębiortswa - min. 100 tys. Max. wartość wydatków - bez ograniczeń

Minimalna / maksymalna kwota wsparcia: mikroprzedsiębirostwa max 500 tys zł.; małe i średnie przedsiębiorstwa  - max kwota wsparcia 4 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania w wydaatkach kwalifikowanych na poziomie projektu:
70% - mikro i małe przedsiębiorstwa,
60% - średnie przedsiębiorstwa,
50% - MSP działające w sektorze transportu,
50 % - MSP w przypadku pomocy de minimis  

Maksymalny poziom dofinansowania  - podany w ogłoszeniu o konkursie.