Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Celem działania jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

W ramach wsparcia instytucji otoczenia biznesu pomoc będzie miała charakter wsparcia pośredniego poprzez zapewnienie dostępnosci obrotowych instrumentów finansowych. Realizowane będą działania ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do kapitału zewnętrznego w postaci tworzenia i dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

 Przykładowe rodzaje projektów:
 - utworzenie nowych funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, powiększenie kapitału instniejących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych poprzez ich dokapitalizowanie.

1. Wsparcie na utowrzenie bądź dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych /poręczeniowych otrzymają podmioty realizujące wymienione projekty na terenie województwa podlaskeigo,
2. Wsparcie z funduszy pożyczkowych/poręczeniowych powstałych bądź dokapitalizowanie w ramach działania jedynie dla przedsiębiorców z terenu województwa podlaskiego.

Beneficjenci:
-
Fundusze pożyczkowe,
- Fundusze poręczeniowe,
- Agencje, fundacje i stowarzyszenia.

Tryb naboru wniosków do działania 1.3 odbywa się w formie konkursowej (konkurs otwarty).

Minimalna / maskymalna wartośc projektu: brak.

Minimalna / maksymalna kwota wsparcia: min. 3 mln zł kosztów kwalifikowalnych / max. 15 mln zł kosztów kwalifikowalnych w przypadku funduszy pozyczkowych. Bez ograniczeń w przypadku funduszy poręczeniowych.