Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Celem działania jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych innawacyjnych firm oraz podniesienie konkurencyjnosći podlaskich przedisebiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Realizacja działania ma na celu również wspieranie powstawania nowych oraz podniesienia jakości istniejących terenów inwestycyjnych, zintegrowanej promocji regionu oraz wzrostu aktywności przedsiębiorstw na rynku między narodowym. Wspraciem objęte zostanie kompletne uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza regionu. w celu podniesienia aktywności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym zakłada się wspracie misji gospodarczych oraz tworzenie kampanii pormocyjnych.

 

Ze względu na swoją specyfikę, działanie zostało podzielone na dwa poddziałania:

1.2.1 Tereny inwestycyjne

1.2.2 Promocja gospodarcza regionu

Przykładowe rodzaje projektów oraz beneficjenci poddziałania 1.2.1:

 1. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod działalnośc gospodarczą, obejmujące drogi oraz sieci: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i desczowej, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe itp. na terenie inwestycyjnym.
 2. Budowa i przebudowainfrastruktury wymienionej w pkt. 1 wykraczającej poza teren inwestycyjny jedynie aby skomunikować teren lub włączyć infrastrukturę do istniejącej sieci.
 3. Prace studyjno-koncepcyjne dotyczące tworzena terenów inwestycyjnych (jkao element projektu).

Beneficjenci:

 • Jednostki samorzadu terytorialnego
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jst
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • Przedsiębiorstwa np. gazowniczne, elektryczne itp (tylko w partnerswie z jst)

Przykładowe rodzaje projektów oraz beneficjenci poddziałania 1.2.2:

 1. Budowa, rozbudowa, modernizacja ternów targowo-wystawienniczych,
 2. Udział w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą,
 3. Organizacja i udział w misjach gospodarczych w kraju i za granicą,
 4. Realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i zagranicą,
 5. Badania, anlizy, i ocena potencjału inwestycyjnego/exportowego regionu,
 6. Działania promujące wspólną markę powiązań kooperacyjnych/inicjatyw klastrowych.

Beneficjenci:

 • Jednostki samorzadu terytorialnego,
 • Zwiazki, porozumienia i stowrzyszenia jst,
 • Agencje, fundacje i stowarzyszenia,
 • Samorzad gospodarczy,
 • Przedsiębirostwa (jedynie w przypadku projektów dot. udziału w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych w kraju i zagranicą),
 • Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów reprezentowancyh przez lidera,
 • Zinstytucjonlizowane inicjatywy kalstrowe,
 • Zinstytucjonalizowane powiązania kooperacyjne.

Tryb naboru wniosków do działania 1.2 odbywa się w formie indywidualnej i konkursowej.

Minimalna / maksymalna wartośc projektów:

Poddziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne - min. 500 tys. kosztów kwalifikowalnych / max. bez ograniczeń. Min./max. kwota wspracia - bez ograniczeń.

Poddziałanie 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu - projekty dotyczące budowy, rozbudowy, modernizacji terenów  targowo-wytawienniczych min 1 mln. kosztów kwalifikowalnych / max. 50 mln zł kosztów kwalifikowalnych; pozostałe projekty bez ograniczeń. Min./max. kwota wsparcia dla proejktów dotyczacych budowy, rozbudowy, modernizacji ternów targowo-wytawienniczych - max 1 mln. zł; dla pozostałych proejktów Min. 8 tyś / max. w przypadku:
- udziału w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą - 60 tys. zł/jeden podmiot,
- udziału w misjach gospodarczych w kraju i zagranicą - 8 tys. zł /  na jednego uczestnika,
- realiacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i zagranicą - 500 tys. zł.
- badan, analiz, oceny oraz strategii marketingowych potencjału inwestycyjnego/exportowego regionu - 50 tys. zł.
- działań promujących wspólną makrę powiązań kooperacyjnych/inicjatyw klastrowych - 500 tys. zł.