Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnosci


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektora B+R jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej.

W ramach wspracia rozwoju innowacyjności dofinansowane będzie tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Preferowane będą inwestycje typu "brownfield", w wyniku których nastąpi jednocześnie rewitalizacja terenów powojskowych i poprzemysłowych. Wsparcie otrzymają również projekty z zakresu tworzenia centrów obsługi inwestroa, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii. Wsparcie ośrodków innowacyjności oraz powiązań kooperacyjnych ułatwi przedsiebiorcom dostęp donowoczesnych technologii oraz tworzenie własnych centrów badawczych, w szczególności lda inicjatyw klastrowych.

Przykładowe rodzaje projektów*

 • budowam rozbudowa, przebudowa i remont infrastruktury parków, inkubatorów, centrów;
 • zakup i instalacja specjalistycznych urządzeń oraz aparatury bezpośrednio związanej z działalnością parków, inkubatorów, centrów;
 • zagospodarowanie terenu wokół parków, inkubatorów, centrów jeśli jest to ściśle powiązane z projektami wymienionymi powyżej,
 • rewitalizacja i renowacja obiektów poprzemysłowych i powojskowych, prowadzącya do udostępnienia tych obiektów pod parki, inkubatory, centra;
 • budowa i rozbudowa laboratoriów, centrów badawcz0-rozwojowych,
 • prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych lub wdrożeniowych.

* podane przykładowe rodzaje projektów posiadają szczegółowe warunki ich realizacji opisane w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPOWP.

Typy beneficjentów:

 • Podmioty zarządzające parkami, inkubatorami, centrami;
 • Jenostki samorządu terytroialnego;
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • Szkoły wyższe;
 • Jednostki naukowe;
 • Jednostki badawczo-rozwojowe;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Zinstytucjonalizowane inicjatywy klastrowe;
 • Zinstytucjonalizowane powiązania kooperacyjne;
 • Porozumienia podmiotów wymieniownych powyżej reprezentowan przez lidera.

Tryb naboru wniosków do działania 1.1 odbywa się w formie indywidualnej oraz konkursowej.

Mnimalna / maksymalna wartość projektów:

Projekty dotyczące wsparcia infrastruktury sfery B+R o wartości: min. 1 mln zł kosztów kwalifikowanych / Max. 4 mln zł kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie projektów dotyczących wsparcia infrastruktury strefy B+R przekraczające 4 mln zł kosztów kwalifikowanych w przypadku umieszcenia ich na liście projektów kluczowych.

Projekty dotyczące zakupu środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R o wartości: min. 50 tys. zł kosztów kwalifikowanych / max. 400 tys. zł kosztów kwalifikowanych.

Projekty dotyczące wsparcia parków o wartości: min. 2 mln. zł kosztów kwalifikowanych / max. 40 mln. zł kosztów kwalifikowanych.

Projekty dotyczące wsparcia parków, przekraczające 40 mln. zł kosztów kwalifkowanych w przypadku umieszczenia ich na liście projektów kluczowych.