Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Dokumenty


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

W związku z koniecznością stosowania przez beneficjentów RPOWP „Wytycznych w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" i obowiązku publikacji zapytań ofertowych przez podmioty, które nie są zobowiązane do przestrzegania zapisów ustawy Pzp (głównie przedsiębiorcy), IZ RPOWP umożliwiła zamieszczanie ogłoszeń w ramach portalu Wrota Podlasia.

Z aplikacji dostępnej pod adresem http://wrotapodlasia.pl/zampub/ mogą skorzystać podmioty, które nie mają możliwości zamieszczenia zapytań w innej formie (np. na swojej stronie internetowej czy w prasie).
W celu ułatwienia beneficjentom pracy z aplikacją została stworzona krótka instrukcja obsługi (do pobrania poniżej). Przypominamy również, że beneficjenci przed zamieszczeniem ogłoszenia o zamówieniu powinni zapoznać się z „Wytycznymi w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych".