Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Konkursy i Projekty


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Nabór wniosków Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej (15.11.2013 - 24.01.2014 r.)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
dotacji celowej budżetu państwa

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Referat oceny i wyboru wniosków


OGŁASZA KONKURS ZAMKNIĘTY
i zaprasza
do składania wniosków o dofinansowanie w ramach:
Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury
Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

 

Termin konkursu:
Oferty konkursowe można składać od 15 listopada 2013 r.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 24 stycznia 2014 r. o godzinie 15.30.

Miejsce i sposób składania wniosku:
Kompletną dokumentację należy składać: osobiście, drogą pocztową - listem poleconym, bądź przesyłką kurierską, w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, w Kancelarii Ogólnej - pokój 2,
w godzinach pn: 8.00-16.00; wt - pt: 7.30 - 15.30.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegać ocenie (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej; dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą).


Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
Na dofinansowanie projektów przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 16 720 400,00 PLN co stanowi równowartość 4 000 000,00 euro (wg. kursu euro z dnia 30 października 2013 r. określonego przez Europejski Bank Centralny).
Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj. 1 672 040,00 PLN.
Środki w ramach konkursu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej budżetu państwa.

Poziom dofinansowania projektów:

Maksymalny udział środków publicznych w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi odpowiednio:
70% - mikro i małe przedsiębiorstwa
60% - średnie przedsiębiorstwa

Minimalna i maksymalna wartość projektu:

W przypadku mikroprzedsiębiorstw - minimalna wartość projektu to 30 000 zł,
W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw - minimalna wartość projektu to 100 000 zł.
Maksymalna wartość projektu - bez ograniczeń.

Maksymalna kwota wsparcia projektu:

Zgodnie z zapisami Uszczegółowienia RPOWP :
Mikroprzedsiębiorstwa:
- maksymalna kwota wsparcia 1.500 tys. zł.
- maksymalna kwota wsparcia 6 mln zł - w przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność gospodarczą w branży turystycznej od co najmniej 24 miesięcy;

Małe i średnie przedsiębiorstwa - maksymalna kwota wsparcia 6 mln zł.

Przykładowe rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z:
- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów,
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.
Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.
Przykłady (projekty powinny dotyczyć lokalnej i regionalnej infrastruktury turystycznej):
- budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej;
- nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej;
- stworzenie unikatowej oferty turystycznej w skali regionu lub kraju;

Załącznik nr 5 do dokumentacji konkursowej zawiera zestawienie rodzajów działalności gospodarczej wspieranych w ramach Działania 3.2 wg kodów PKD.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

O dofinansowanie w ramach konkursu ubiegać się mogą następujące typy Beneficjentów:
Mikroprzedsiębiorcy - zgodnie z definicją w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L Nr 214 z dnia 9.08.2008 r. s.3)
Z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS.

Mali i średni przedsiębiorcy - zgodnie z definicją w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. U. UE L Nr 214 z dnia 9.08.2008 r. s.3)

Termin i procedura rozstrzygnięcia konkursu:
Konkurs ma formułę zamkniętą. Wnioski poddane zostaną ocenie formalnej w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od dnia zamknięcia konkursu. Wnioski poprawne pod względem formalnym poddane będą ocenie merytorycznej w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od pierwszego dnia ustalonego przez Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO/Zastępcę Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO terminu posiedzenia KOP. Decyzję o wyborze projektów podejmie Zarząd Województwa w formie uchwały, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty podpisania raportu z przeprowadzenia oceny merytorycznej.
Decyzja o wyborze projektów wraz z listą projektów wyłonionych do dofinansowania zostanie ogłoszona na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.rpowp.wrotapodlasia.pl.
Wnioskodawca, po każdym etapie oceny wniosku, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od jej zakończenia, zostanie pisemnie poinformowany o wynikach rozpatrzenia jego wniosku.
Od wyników oceny przysługuje protest. Po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach systemu RPOWP i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 Dokumentacja konkursowa:

- Załącznik nr 1 - Regulamin konkursu,

- Załącznik nr 2 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu,

- Załącznik nr 3 - Wzór Umowy o dofinansowanie proje

- Załącznik nr 4 - Kryteria wyboru projektów,

- Załącznik nr 5 - Dodatkowe informacje.

Informacji na temat konkursu oraz dokumentacji udziela Punkt Informacyjny w Białymstoku (czynny pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30)
ul. Poleska 89 pokój nr 1
Infolinia: 0 8013 0 8013
informacja@rpowp.wrotapodlasia.pl

Pliki do pobrania: