Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Konkursy i Projekty


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej
Informacje na temat harmonogramów naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 znajdują się w serwisie rpo.wrotapodlasia.pl (link)
 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, że w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Obowiązek publikacji informacji o planowanych terminach konkursów wynika z zapisów określonych w art. 102 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r, poz. 1146).


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Aby sprawdzić harmonogramy z ubiegłych lat w ramach RPOWP 2007-2013, należy kliknąć w poniższe dokumenty - "Pokaż poprzednie wersje":
Harmonogram został przyjęty 29 października 2013 r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
 • Wersja z dnia: 2012-11-13 [72kB]
  Zmiany w porównaniu z wersją poprzednią:
  Harmonogram został przyjęty 13 listopada 2012 r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
 • Wersja z dnia: 2012-06-06 [74kB]
  Zmiany w porównaniu z wersją poprzednią:
  Harmonogram został przyjęty 5 czerwca 2012 r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
 • Wersja z dnia: 2011-10-13 [65kB]
  Zmiany w porównaniu z wersją poprzednią:
  Harmonogram został przyjęty 11 października 2011 r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
 • Wersja z dnia: 2011-03-08 [193kB]
  Zmiany w porównaniu z wersją poprzednią:
  Instytucja Zarządzająca RPOWP informuje, że na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 2 marca 2011 r. został przyjęty zaktualizowany Harmonogram ogłaszania konkursów w 2011 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Poniżej zaktualizowany dokument wraz z uzasadnieniem zmian.
 • Wersja z dnia: 2010-11-25 [54kB]
 • Wersja z dnia: 2010-09-07 [53kB]
  Zmiany w porównaniu z wersją poprzednią:
  Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 7 września 2010 r. zaktualizowany został Harmonogram ogłaszania konkursów w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wprowadzone zostały dodatkowe terminy ogłoszenia konkursów: - w ramach Działania 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu w październiku br., - w ramach Działań 5.1 i 5.2 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska – ochrona przyrody, gospodarka odpadami oraz odnawialne źródła energii we wrześniu br. Ponadto zmieniono termin ogłoszenia konkursu w ramach Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z „maj – czerwiec” na „lipiec” z uwagi na fakt ogłoszenia konkursu z tego Działania w dniu 1 lipca br
 • Wersja z dnia: 2010-06-01 [47kB]
  Zmiany w porównaniu z wersją poprzednią:
  W dniu 1 czerwca 2010 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego został zaktualizowany Harmonogram ogłaszania konkursów w 2010 r. w ramach RPOWP na lata 2007-2013. Zmianie uległ termin ogłoszenia konkursu z Osi priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne (projekty dot. sieci szerokopasmowych) z „maj – czerwiec” na „lipiec - sierpień”. Zmiana terminu wynika z faktu nie zakończenia przez Rząd RP prac nad ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz przewidywanym terminem uprawomocnienia się ustawy w lipcu br.
 • Wersja z dnia: 2010-04-23 [47kB]
  Zmiany w porównaniu z wersją poprzednią:
  22 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego zaktualizowany został Harmonogram ogłaszania konkursów w 2010 roku w ramach RPOWP na lata 2007-2013. Aktualizacja dotyczy zmiany terminu ogłoszenia konkursu z Osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.1 i 5.2 na projekty z zakresu odnawianych źródeł energii z „marzec – kwiecień” na „maj – czerwiec”. UWAGA! Konkurs w ramach działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej przewidziany na lipiec-sierpień br. będzie dotyczył jedynie gminnych zakladów opieki zdrowotnej.
 • Wersja z dnia: 2010-03-10 [47kB]
  Zmiany w porównaniu z wersją poprzednią:
  W dniu 9 marca 2010 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego zaktualizowany został Harmonogram ogłaszania konkursów w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. W stosunku do poprzedniej wersji Harmonogramu z dnia 04.02.2010 r. zmianie uległ termin ogłoszenia konkursu w ramach Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska – gospodarka wodno - ściekowa ze „styczeń-luty” na „styczeń-marzec”, przesunięto termin ogłoszenia konkursu w ramach Działaniu 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu ze „styczeń-luty” na „marzec-kwiecień” oraz wprowadzono termin ogłoszenia konkursu w ramach Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej na lipiec –sierpień 2010 r.
 • Wersja z dnia: 2010-02-10 [47kB]
  Zmiany w porównaniu z wersją poprzednią:
  W dniu 4 lutego 2010 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego zaktualizowany został Harmonogram ogłaszania konkursów w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji Harmonogramu z dnia 29.12.2009 r. dotyczą wprowadzenia dodatkowego terminu ogłoszenia konkursu w ramach Działania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w miesiącach czerwiec – lipiec. Zmianie uległ również termin ogłoszenia konkursu w ramach Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego z „czerwiec – lipiec” na „czerwiec”.
 • Wersja z dnia: 2009-12-31 [47kB]
 • Wersja z dnia: 2009-11-04 [49kB]
  Zmiany w porównaniu z wersją poprzednią:
  Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 3 listopada 2009 r. zaktualizowany został Harmonogram ogłaszania konkursów w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W związku z trwającym procesem legislacyjnym Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na projekty badawczo-rozwojowe w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, zmianie uległ termin ogłoszenia konkursu w ramach Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności na okres grudzień 2009 - luty 2010 r. Z uwagi na oczekiwanie na opracowanie dokumentu pn. „Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010-2015" oraz zatwierdzenie w dniu 22 października br. przez Komitet Monitorujący kryteriów wyboru projektów do Działania 3.2, przesunięto termin ogłoszenia konkursu w ramach Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej na miesiące listopad - grudzień 2009 r. W związku z uwolnieniem środków w ramach Osi Priorytetowej IV spowodowanym planowanym usunięciem z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 projektu Samorządu Województwa Podlaskiego pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe”, ustalono termin ogłoszenia konkursu na nabór projektów dot. budowy regionalnych i lokalnych sieci teleinformatycznych w ramach Osi Priorytetowej IV na grudzień 2009 r. – styczeń 2010 r.

  INFORMACJA dla beneficjentów Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - gospodarka wodno – ściekowa:

  Z uwagi na dążenie do komplementarności działań, konkurs z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach Działania 5.2 zaplanowany w Harmonogramie ogłaszania konkursów w 2009 r. z dnia 3 listopada 2009 r. na październik - listopad, zostanie ogłoszony po zakończeniu naboru, oceny i wyboru operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach Działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
 • Wersja z dnia: 2009-09-24 [48kB]
  Zmiany w porównaniu z wersją poprzednią:
  W dniu 15 września 2009 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zaakceptował zaktualizowany Harmonogram ogłaszania konkursów w 2009 r. W związku z trwającymi pracami nad kryteriami wyboru projektów oraz aktualizacją „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010”, zmianie uległ termin ogłoszenia konkursu w ramach Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska - gospodarka odpadami i Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - gospodarka odpadami na październik-listopad 2009 r.
 • Wersja z dnia: 2009-07-29 [48kB]
  Zmiany w porównaniu z wersją poprzednią:
  W dniu 28 lipca 2009 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego został zaktualizowany „Harmonogramu ogłaszania konkursów w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013”. Aktualizacja dotyczyła przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu w ramach Działania 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu na sierpień - wrzesień 2009 r. Trudności w uruchomieniu konkursu w ramach Działania 1.3 w pierwotnie planowanym terminie, związane są z szeregiem wątpliwości w zakresie interpretacji regulacji prawnych oraz zaleceń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących wsparcia funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach RPO oraz koniecznością ich wyjaśnienia.
 • Wersja z dnia: 2009-06-23 [48kB]
  Zmiany w porównaniu z wersją poprzednią:
  Aktualizacja Harmonogramu ogłaszania konkursów w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 podjęta decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2009 r. dotyczy:
  1.wstrzymania się z decyzją ogłoszenia konkursów w ramach Działania 5.1 i 5.2 w zakresie odnawialnych źródeł energii do czasu ukazania się Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych,
  2.ustalenia terminu ogłaszania konkursu w ramach Działania 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji (uczelnie wyższe) na czerwiec -lipiec 2009 r. z uwagi na fakt, że dopiero na VIII posiedzeniu KM RPOWP w dniu 27 maja 2009 r. udało się uzyskać consensus co do ostatecznej treści kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa wyższego - Działanie 6.1. Konkurs z tego Działania został ogłoszony w dniu 10 czerwca 2009 r.
  3. przyspieszenia naboru wniosków w ramach Działania 1.3 w związku z faktem, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało zalecenia dotyczące udzielania wsparcia funduszom pożyczkowym i poręczeniowym w ramach RPO. Rozporządzenie pomocowe ma wejść w życie w najbliższym czasie. Konkurs w ramach Działania 1.3 będzie konkursem otwartym, a jego ogłoszenie planowane jest na lipiec 2009 r.
  4. zaplanowania dodatkowego konkursu w ramach Działania 1.4.1 na listopad- grudzień 2009 r.
  5. wydłużenia terminu naboru wniosków w ramach Działania 1.4.2 do czerwca 2009 r.
  6. zaplanowania konkursu w ramach Działania 6.1 (szkolnictwo z wyjątkiem szkolnictwa wyższego) na grudzień 2009 - styczeń 2010.
 • Wersja z dnia: 2009-03-24 [137kB]
  Zmiany w porównaniu z wersją poprzednią:
  Potrzeba aktualizacji Harmonogramu ogłaszania konkursów w 2009 roku, w tym przesunięcia terminów ogłoszenia niektórych konkursów, wyniknęła z uwagi na: - wejście w życie Ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, - wejście w życie z dniem 18 lutego 2009 r. Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r., a co za tym idzie konieczności dostosowania procedury odwoławczej związanej z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, - brak programów pomocowych: Ø Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych; trwa procedura notyfikacji Rozporządzenia; Ø Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu udzielanej w ramach regionalnych programów operacyjnych; trwa proces legislacyjny Rozporządzenia.
 • Wersja z dnia: 2009-02-17 [76kB]
 • Wersja z dnia: 2008-12-16 [47kB]
 • Wersja z dnia: 2008-10-14 [103kB]
 

Ogranicz wyświetlane wpisy tylko do zaznaczonych działań. Jeśli nie zaznaczysz żadnego punktu pokazane zostaną wszystkie wpisy.
odznacz wszystkie zaznacz wszystkie

Oś priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej

Oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kulturyOś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne


Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiskaOś priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej