Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Informacje o programie


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 został powołany na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006  z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności  i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Dnia 18 grudnia 2007 r. Zarządu Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę Nr 57/730/07 w sprawie powołania i określenia zadań KM RPOWP natomiast skład imienny został określony w Uchwale 58/736/07 Zarządu Województwa Podlaskiego  z dnia 20 grudnia 2007 r.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 ma za zadanie zapewnienie jakości i skuteczności realizacji RPOWP. Do jego zadań należy:

 • analizowanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach RPOWP oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,
 • dokonywanie okresowego przeglądu postępów na drodze do osiągnięcia konkretnych celów Programu na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą,
 • analizowanie wyników wdrażania, w szczególności osiągnięcie celów określonych dla każdej osi priorytetowej oraz oceny, o której mowa w art. 48, ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r.
 • analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji RPOWP,
 • zapoznanie się z treścią rocznego sprawozdania audytowego lub jego częścią odnoszącą się do RPOWP wraz ze wszelkimi istotnymi uwagami, jakie może przedstawić Komisja Europejska,
 • występowanie z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej RPOWP o przeprowadzenie wszelkiego rodzaju przeglądów lub analiz Programu,
 • analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP,
 • zapoznanie się z uwagami Komisji Europejskiej dotyczącymi analizy postępu osiągniętego w realizacji RPOWP,
 • analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści Programu,
 • akceptowanie Planu Komunikacji i akceptowanie jego aktualizacji.

Obsługą Komitetu Monitorującego zajmuje się:

Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Monika Sosnowska, Referat Monitorowania i Systemów Informatycznych

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rozwoju Regionalnego

ul. Poleska 89, 15 - 874 Białystok

tel. 085 66 54 378, fax. 085 66 54 651, e-mail:monika.sosnowska@wrotapodlasia.pl