Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Informacje o programie


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych Podlasia w stosunku do reszty kraju. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, jest spójny z kierunkami rozwoju Polski określonymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013, a także ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty 2007-2013 i założeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej.

RPOWP określa cele i priorytety, jakie województwo podlaskie będzie realizowało w nowej perspektywie finansowej. Program umożliwia realizację projektów infrastrukturalnych oraz projektów wspierających sektor MSP. Kładzie też duży nacisk na zwiększanie innowacyjności, pobudzanie przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pod inwestycje w regionie oraz rozwój infrastruktury transportowej i turystyki.

Projekt Programu, zgodnie z zaleceniami unijnymi, został poddany szerokim konsultacjom społecznym, które polegały m.in. na organizacji konferencji regionalnych z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz innych instytucji.

1 października 2007 r. w drodze Uchwały Nr 35/497/07 został przyjęty przez Zarząd Województwa Podlaskiego projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 uwzględniający ustalenia z drugiej rundy negocjacji z Komisją Europejską.

11 października 2007 roku w Brukseli RPOWP został podpisany przez unijną Komisarz ds. Polityki Regionalnej Danutę Huebner i Marszałka Województwa Podlaskiego Dariusza Piontkowskiego.

9 listopada br. Uchwałą Nr 46/599/07 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 został przyjęty przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) RPOWP pełni Zarząd Województwa Podlaskiego. Na podstawie wewnętrznego regulaminu przygotowanego przez Zarząd, obowiązki IZ sprawuje w ramach Urzędu Marszałkowskiego - Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Cel główny RPOWP 2007-2013:

Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.

Cele szczegółowe:

  1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.
  2. Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym imiędzynarodowym.
  3. Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.