Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Informacja i promocja


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Celem działań informacyjno-promocyjnych jest wsparcie procesu realizacji RPOWP w maksymalnie skutecznym wykorzystaniu środków unijnych w naszym regionie oraz podniesienie wiedzy mieszkańców regionu na temat programu i funduszy europejskich.

INFORMACJA:

Staramy się dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców województwa podlaskiego z informacją o RPOWP. Poprzez działalność Punktu Informacyjnego RPOWP w Białymstoku pomagamy beneficjentom programu w ubieganiu się o dotacje przekazując wiedzę o: możliwościach wsparcia projektów, poziomach dofinansowania inwestycji, kwalifikowalności projektów i wydatków itp. Udostępniamy także materiały związane z programem oraz dokumentację konkursową (wzory wniosków, instrukcje ich wypełniania oraz instrukcje wypełniania załączników).

Organizujemy również szkolenia i spotkania informacyjne poświęcone korzystaniu ze środków RPOWP i wypełniania wniosków o dofinansowanie.

PROMOCJA:

Promujemy cele oraz efekty realizacji programu poprzez różnego rodzaju akcje medialne w prasie, radiu i telewizji. Przybliżamy również założenia RPOWP organizując konkursy dla mieszkańców regionu oraz uczestnicząc w licznych imprezach plenerowych.