Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Dokumenty


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Ostatnio dodane wytyczne Instytucji Zarządzającej

Ostatnio dodane wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Zakres przedmiotowy Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 maja 2009 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych dostosowuje wymogi dla potencjalnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie środków unijnych oraz wskazówki dla organów prowadzących postępowania administracyjne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko/obszar Natura 2000 do stanu prawnego obowiązującego po wejściu w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
Interpretacja MRR (pismo o sygn. DKF-V-073-149-01-ŁJ/08 z 4.12.2008 r.) dotycząca rozdziału 11.1 Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2008 (NSRO 2007-2013):
Obostrzenia dotyczące konieczności finansowania minimalnej części wkładu własnego ze środków własnych dotyczy jedynie beneficjentów będącymi jednostkami samorządu terytorialnego (JST), w tym związków, stowarzyszeń i porozumień jst. Natomiast wkład własny pozostałych beneficjentów może pochodzić z dowolnych źródeł.
Nie ma tu zastosowania zasada dodatkowości, ponieważ liczona jest na poziomie NSRO 2007-2013 a nie projektu.