Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Dokumenty


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Generator umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie. Aplikacja posiada szereg wbudowanych mechanizmów pomagających w poprawnym wypełnieniu formularza wniosku. Odpowiedzialność za poprawne wypełnienie wniosku, za treść merytoryczną, zgodność ze stanem faktycznym ponosi podmiot wnioskujący o dofinansowanie - Wnioskodawca/Beneficjent.

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP uwagi, posługując się Formularzem zgłaszania uwag.doc, należy zgłosić na adres: generatorwnioskow@wrotapodlasia.pl.

IZ RPOWP po uzyskaniu informacji w ww. zakresie przedstawi sposób ich usunięcia/uwzględnienia na stronie http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/.

W dniu 19.08.2013 r. Departament Zarządzania RPO udostępnił nową wersję Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP oznaczoną jako v.1.1.7., w nowej wersja GWA zmianie uległy walidacje związane z pkt. IV wniosku o dofinansowanie tj. harmonogramem realizacji projektów.

W dniu 23.07.2012 r. Departament Zarządzania RPO udostępnił nową wersję Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP oznaczoną jako v.1.1.6.,
w nowej wersja GWA zmianie uległy:
- lista Beneficjentów mogących ubiegać się o wsparcie w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne,
- lista wskaźników RPO w zakresie V Osi Priorytetowej Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

W związku z problemami jakie wystąpiły 29.03.2012 r. ze zgodnością sumy kontrolnej wniosków stworzonych w wersji 1.1.5 Generatora Wniosków o Dofinansowanie IZ RPOWP zaleca zainstalowanie poprawki jaka została udostępniona 30.03.2012 r., która rozwiązuje ten problem.
W przypadku problemów z plikami xml stworzonymi w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w wersji z dnia 29.03.2012 r. proszę o przesłanie zgłoszenia na adres: generatorwnioskow@wrotapodlasia.pl.

W dniu 29.03.2012 r. Departament Zarządzania RPO udostępnił nową wersję Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP oznaczoną jako v.1.1.5. wprowadzenie nowej wersja GWA związane jest ze zmianą na liście Beneficjentów mogących ubiegać się o wsparcie w ramach Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

W dniu 19.04.2011 r. Departament Zarządzania RPO udostępnił nową wersję Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP oznaczoną jako v.1.1.4.
Wprowadzenie nowej wersja GWA związane jest ze zmianą oświadczenia Beneficjenta w szablonie wniosku o dofinansowanie, wprowadzeniem nowych stawek podatku VAT oraz koniecznością aktualizacji słowników wskaźników kluczowych.

W dniu 10.12.2010 r. Departament Zarządzania RPO udostępnił nową wersję Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP v.1.1.3.
Wprowadzenie nowej wersja GWA związane jest ze zmianą szablonu wniosku o dofinansowanie oraz koniecznością aktualizacji słowników.

W dniu 25.06.2010 r. Departament Zarządzania RPO udostępnił nową wersję Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP v.1.1.1.
Wprowadzenie nowej wersja GWA związane jest ze zmianami jakie zostały wprowadzone do Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W dniu 20.04.2010 r. Departament Zarządzania RPO udostępnił nową wersję Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP v.1.1.0. Zmiana GWA związana jest ze zmianą listy wskaźników kluczowych KSI (SIMIK 07-13), która jest załącznikiem do zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej.


Wskaźniki jakie Państwo wybrali do monitorowania w projektach należy przeanalizować pod kątem zmian wprowadzonych przez MRR. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian we wnioskach (dotyczy wskaźników, które zmieniły swoje brzmienie lub zostały usunięte z listy wskaźników KSI (SIMIK 07-13)) należy zastosować się do zaleceń IZ RPOWP opisanych w zestawieniach pokazujących wprowadzone zmiany).

Uwaga:
W przypadku gdy pierwotnie wybrany wskaźnik z listy KSI (SIMIK 07-13) został usunięty z listy wskaźników kluczowych przy przygotowywaniu nowej wersji wniosku Beneficjent ma obowiązek ująć dany wskaźnik w niezmienionym brzmieniu oraz pierwotnych wartościach na liście wskaźników własnych Beneficjenta.

Uwaga:
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednią komórką w IZ RPOWP.     IZ RPOWP zwraca się z prośbą o wykorzystywanie najnowszej wersji Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP.


 

IZ RPOWP informuje, że opracowana została poprawka do Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP (v. 1.1.7) dotycząca problemów z wydrukiem wniosków - dotyczy użytkowników pracujących w systemie operacyjnym Windows 8.1.

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP v.1.1.7(Windows 8.1)-64bit.zip (60,2 MB)

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP v.1.1.7(Windows 8.1)-32bit.zip (50,0 MB)

 

Informacja dot. przesyłania plików pocztą elektroniczną (10.02.2010)

IZ RPOWP informuje, że wnioski wygenerowane w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (pliki xml) w przypadku przesyłania pocztą elektroniczną powinny być spakowane (np. zip, rar, itd.). Podczas przesyłania niespakowanych plików XML klient pocztowy może zmienić kodowanie pliku co w konsekwencji może uniemożliwić jego ponowne wczytanie do Generatora.

Bardzo ważne - forma składania dokumentów.

Za wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWP wypełnionego w aplikacji „Generator Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP" należy rozumieć plik w formacie XML. Do dokumentacji aplikacyjnej należy zatem dołączyć zapisany na trwałym nośniku tj. płycie CD lub DVD wniosek o dofinansowanie projektu w formie XML oraz dodatkowo plik w formacie PDF. Jednym z najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie jest dołączenie jedynie pliku w formacie PDF, brak zgodności sumy kontrolnej w wersji papierowej i elektronicznej oraz dostarczenie niezwalidowanej wersji wniosku (wydruk próbny). Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tego typu błędów należy wypełniony i walidowany wniosek w formacie XML zapisać na płycie CD/DVD i po jego otwarciu (z nośnika, a nie z dysku komputera) wygenerować wersję do druku.

 

Zestawienie poprawek/uzupełnień jakie zostały wprowadzone do Generatora Wniosków o Dofinansowanie do dania 29.06.2009 r.:

Poprawki/uzupełnienia w zakresie wydruków:

- poprawiony wydruk wartości wskaźników,

- poprawiony wydruk wartości słownikowych,

- poprawiony wydruk opisu etapów w harmonogramie,

- poprawiony wydruk opisu VAT-u w budżecie,

- poprawiony wydruk pkt. II.8 oraz II.9,

- poprawiony wydruk „Liczby zatrudnionych osób" - dotyczy 1.4 oraz 3.2,

 

Dodatkowo wprowadzono poprawki/uzupełnienia w zakresie:

- uzupełniono wartości słownikowe dotyczące kodów,

-  wprowadzono poprawkę dotyczącą zaokrągleń w budżecie - poprawka wymaga na nowo wypełnienia tabel finansowych (dotyczy jedynie tych wniosków w których wystąpiły niezgodności),

-  wprowadzono poprawkę usuwającą błąd blokujący możliwość wstawienia do Harmonogramu etapów zaczynających się tego samego dnia,

-  wprowadzono poprawkę likwidującą walidację dotyczących wskaźnika luki oraz wartości generowanego dochodu,

-  uruchomienie exportu/importu do/z Excela tabeli budżetowej VI.4 Wydatki kwalifikowane z różnym poziomem dofinansowania,

 

Uwaga:

W związku z koniecznością składania przez Beneficjentów wniosków o dofinansowanie wypełnionych z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Dofinansowanie IZ RPOWP  wprowadza oświadczenie dotyczące tożsamości wniosku będącego wydrukiem z Generatora z wnioskiem stanowiącym załącznik do obowiązującej umowy, które należy złożyć wraz z wydrukiem wniosku.

 

Uwaga!!!  Wydłużenie terminu złożenia wniosku wypełnionego w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP (dotyczy oświadczenia LSI)

Informacja ta dotyczy wcześniejszych naborów i zobowiązania do złożenia wniosku wypełnionego w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP w terminie 14 dni kalendarzowych od wdrożenia w/w systemu, wynikającego z oświadczenia LSI składanego przez Wnioskodawców. IZ RPOWP na prośbę Beneficjentów podjęła decyzję o wydłużeniu terminu dostarczenia wniosków wypełnionych w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP do 15 sierpnia 2009r.

Jednocześnie informujemy, iż Beneficjenci, którzy do 15 sierpnia planują aneksować umowy powinni jako załącznik przedstawić wydruki z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP.

Wskazówki dla beneficjentów dotyczące Genaratora Wniosków Aplikacyjnych

Uwaga! Informacja ta dotyczy wcześniejszych naborów i zobowiązania wynikającego z oświadczenia LSI skladanego przez wnioskodawców. Wymóg dostarczenia do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosku aplikacyjnego wypełnionego w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP, wynikający z wdrożenia w/w systemu, dotyczy jedynie tych projektów, które przeszły pozytywnie proces oceny i zostały wybrane do dofinansowania.

Uwaga:

Należy dostarczyć do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego najbardziej aktualną wersję wniosku aplikacyjnego wypełnionego w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP (uwzględniającą wszystkie zmiany jakie były dokonywane kolejnymi Aneksami).

Określenie <obszaru realizacji>:

Przyjęte rozwiązanie, pozwalające na określenie jednego <obszaru realizacji>, wynika z założeń Krajowego Systemu Informatycznego KSI (SIMIK 07-13).

Jeżeli projekt zakłada realizowanie zadań zarówno na obszarze miejskim, jak i na obszarze wiejskim, wówczas należy oszacować % wydatków odpowiadający poszczególnym obszarom i wskazać ten, który jest wiodący. Nie należy mylić bloku miejsce realizacji projektu z polem <obszar realizacji> w bloku klasyfikacja projektu, który nie  jest tożsamy ze stosowaną w Polsce klasyfikacją w zakresie podziału terytorialnego. <obszar realizacji> jest jedną z grup kodów klasyfikacyjnych zaproponowanych w przepisach prawa wspólnotowego.

Pozwolenia na budowę i decyzje środowiskowe:

W przypadku, kiedy realizacja projektu wymaga uzyskania kilku pozwoleń na budowę i kilku decyzji środowiskowych należy wpisać daty uzyskania ostatecznych dokumentów wymaganych do przygotowania dokumentacji projektu (datę uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę oraz datę uzyskania ostatniej decyzji środowiskowej).

Sekcje wniosku posiadające ograniczoną liczbę znaków:

W uzasadnionych przypadkach, o ile pełne odwzorowanie danych z pierwotnej wersji wniosku nie jest możliwe, ze względu na ograniczenia jakie posiada Generator Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP, należy wpisać treść możliwą do wprowadzenia oraz podać numer załącznika, który będzie przedstawiał pełną treść określonego punktu.

Pełne odwzorowanie zawartości merytorycznej powinno znaleźć się w załączniku do wniosku.