Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Akty prawne


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Ostatnio dodane krajowe akty prawne

Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 11 lipca 2012 r.
 • Wersja z dnia: 2012-07-02 [406kB]
  Zmiany w porównaniu z wersją poprzednią:
  Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackie z dnia 25 maja 2012
 • Wersja z dnia: 2011-12-16 [383kB]
 • Wersja z dnia: 2010-12-13 [2.89MB]
  Zmiany w porównaniu z wersją poprzednią:
  Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (wersja z 8 października 2010 r.. Zmiany Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej W 2010 i 2011 roku Komitet Koordynacyjny NSRO na lata 2007-2013 dokonał zmian Uchwały Nr 2 Komitetu Koordynacyjnego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącej się do kategorii interwencji: -16, 23, 30-32, dziedzina: Porty morskie i rzeczne, drogi wodne; 25, 28, 52, dziedzina: Transport publiczny; 29, dziedzina: Infrastruktura portów lotniczych (Uchwała nr 51 KK NSRO 2007-2013 z 22 grudnia 2010 r.) - 50 Rekultywacja oraz 53 Ochrona przeciwpowodziowa (Uchwała nr 54 KK NSRO 2007-2013 z 23 lutego 2011 r.) - 01,02,03,04,07 oraz 62, dziedzina: B+R (Uchwała nr 55 KK NSRO 2007-2013 z 16 czerwca 2011 r.)
 • Wersja z dnia: 2010-06-12 [379kB]

Ostatnio dodane wspólnotowe akty prawne

Rozporządzenie uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
Aktualna wersja dokumentu obowiązuje od dnia 29 sierpnia 2008r..
Rozporządzenie ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.