Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Aktualności


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Komfort i wyższy standard leczenia w Sokółce

2 lutego br., zostały podpisane kolejne dwie umowy w ramach RPOWP. Beneficjentem jest SP ZOZ w Sokółce. Łączna wartość podpisanych umów to 6 411 146,24 zł, z czego kwota dofinansowania wyniesie 3 127 244,97 zł.

Środki zostaną przeznaczone na realizację dwóch projektów pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce" oraz „Dostosowanie oddziałów ortopedii i rehabilitacji w SP ZOZ w Sokółce do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej".

Pierwszy projekt, ma na celu poprawę bilansu cieplnego budynków a tym samym zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów. Przeprowadzenie termomodernizacji poprawi również warunki hospitalizacji pacjentów oraz podniesie jakość świadczonych usług.
Druga inwestycja, została podzielona na etapy: pierwszy etap realizacji projektu obejmuje remont pomieszczeń oddziału chirurgii urazowo - ortopedycznej i rehabilitacji. Drugi etap realizacji obejmie wyposażenie wyremontowanych oddziałów w nowoczesny sprzęt i urządzenia medyczne (132 szt. różnego sprzętu). Realizacja tych inwestycji przyniesie wymierne korzyści nie tylko szpitalowi, ale również pacjentom korzystającym z usług szpitala.