Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Aktualności


Punkt informacyjny
 • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
 • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
 •  
 • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Informacja związana ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały przekazane w celach związanych z aplikowaniem o środki w ramach RPOWP na lata 2007-2013 (danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2007-2013), m. in. w zakresie podstawy podania i przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).Przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2007-2013 jest niezbędne do wywiązania się z prawnych obowiązków, którym podlega administrator oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Podlaskiego, (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl),
 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@wrotapodlasia.pl,
 • dane osobowe będą przetwarzane w celach: kontroli, realizacji obowiązków informacyjnych i promocyjnych oraz na potrzeby badań ewaluacyjnych, zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) określony w przepisach krajowych i unijnych dotyczących wdrażania perspektywy finansowej 2007-2013,
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację w/w celów,
 • kategoriami odbiorców danych są: podmioty świadczące usługi IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji,
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji Programu oraz okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji,
 • Wnioskodawca/Beneficjent ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • Wnioskodawca/Beneficjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dodatkowo w przypadku, gdy w realizację projektu zaangażowane były inne podmioty (partnerzy, realizatorzy, podmioty reprezentujące) należy wykonać wobec tych podmiotów obowiązek informacyjny wynikający z przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2.