Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Aktualności


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

W związku z wydaniem przez Komisję Europejską w dniu 19 kwietnia 2016 r. decyzji C(2013)9267 zmieniającej decyzję K(2007)5085 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla regionu Podlaskiego w Polsce CCI 2007PL161PO014, w dniu 19 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę 149/1923/2016 w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego komunikatu Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczącego przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (PDF kB)