Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Aktualności


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Zmiany w kwalifikowalności podatku VAT

IZ RPOWP mając na uwadze wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie prejudycjalnej C-276/14, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze akt I FPS 4/15 oraz w związku z tym konieczność dokonania centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, co może bezpośrednio wpłynąć na kwalifikowalność podatku VAT w projektach dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, zwraca się z prośbą o  przedstawienie stosownych informacji w tym zakresie poprzez wypełnienie i odesłanie dokumentów, o których mowa w załączeniu.

Oświadczenie ws. VAT wraz z odpowiednią tabelą należy przedłożyć w wersji papierowej do Departamentu Wdrażania RPO w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2016 r.

Pliki do pobrania: