Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Aktualności


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko poddawanego przeglądowi RPOWP na lata 2007-2013

Dnia 29 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 104/1275/2015 w sprawie przeglądu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (RPOWP) oraz postanowił odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  poddawanego przeglądowi RPOWP.

W opinii Instytucji Zarządzającej RPOWP, biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) zmieniony dokument realizuje cele założone do realizacji w ramach zatwierdzonej przez Komisję Europejską pierwszej wersji Programu, które były wcześniej ocenione w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zwłaszcza w kontekście takich dokumentów strategicznych jak: Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego. Przedkładany dokument nie zmienia charakteru i zakresu działań przewidzianych  w poprzedniej, zaakceptowanej przez Komisję Europejską wersji dokumentu (nie wprowadza się nowych obszarów wsparcia, nie stwarza się ram dla realizacji nowych rodzajów przedsięwzięć). Projekt nie zmienia też rodzaju i skali oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, ani nie zmieni się obszar objęty oddziaływaniem na środowisko. Obecnie wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie kwestii związanych z podstawą certyfikacji i wielkości środków wkładu prywatnego i krajowego publicznego bez zmiany środków finansowania UE. Szczegółowe wartości zawarte są w Tabeli nr 30 Środki finansowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w podziale na osie priorytetowe oraz źródło finansowania (w euro) znajdującej się na stronie 122 projektu zmiany RPOWP 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca RPOWP uzgodniła projekt zmiany Programu z Ministerstwem Rozwoju oraz uzyskała pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego odnośnie zamierzenia odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany dokumentu.

Pliki do pobrania: