Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Aktualności


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Informacje nt. uruchomienia mechanizmu Seed Money Facility (SMF) Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) oraz warunków, na jakich z SMF można korzystać.  

Seed Money Facility jest mechanizmem pozwalającym współfinansować przygotowanie projektów, które przyczynią się do realizacji celów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Pomysły opracowane we współpracy z Koordynatorami Obszarów Priorytetowych i Liderami Działań Horyzontalnych (podmioty odpowiedzialne za realizację działań w ramach SUE RMB) będą mogły być w przyszłości wdrażane dzięki środkom z różnych narodowych i unijnych funduszy. Aby móc otrzymać dofinansowanie, złożone aplikacje muszą spełnić określone kryteria.

Projekty, które otrzymają wsparcie w ramach nowego mechanizmu nie mogą trwać dłużej niż 1 rok. Partnerstwo musi skupiać min. 3 partnerów spośród narodowych, regionalnych lub lokalnych władz lub innych podmiotów prawa publicznego z przynajmniej 3 różnych państw regionu Morza Bałtyckiego: Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Szwecji, Białorusi i Rosji. W uzasadnionych przypadkach również instytucje z innych państw mogą brać udział w projekcie. Ponadto zaangażowane organizacje są zobowiązane do wskazania tzw. partnera koordynującego, który pochodzi z jednego z unijnych państw regionu Morza Bałtyckiego.

W ramach mechanizmu Seed Money Facility projekty mogą liczyć na wsparcie w wysokości między 30 tys. a 50 tys. EUR, a w uzasadnionych przypadkach, np. gdy planowane jest przygotowanie studium wykonalności, kwota ta może być zwiększona do 100 tys. EUR. Dofinansowanie to nie może jednak przekroczyć 85% budżetu projektu i można je otrzymać tylko na następujące kategorie kosztów: personel, koszty usług zewnętrznych, podróże, zakwaterowanie i koszty spotkań.

Od lutego br. propozycje projektów będzie można skonsultować z pracownikami Investitionsbank Schleswig-Holstein, instytucji zarządzającej Seed Money Facility, pod numerem telefonu: +49 381 45484 5281 lub za pośrednictwem maila: seed@eusbsr.euPod koniec stycznia br. na stronie (http://seed.eusbsr.eu)  będą dostępne potrzebne dokumenty, wymagane do złożenia wniosku aplikacyjnego. Sam wniosek będzie można przesłać drogą elektroniczną od połowy lutego br. Nabór będzie miał charakter ciągły. Decyzja o przyznaniu dofinansowania będzie podejmowana 4 razy w roku przez członków Komitetu Monitorującego Programu Region Morza Bałtyckiego we współpracy z Koordynatorami Obszarów Priorytetowych i Liderami Działań Horyzontalnych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

21 lutego br. w Berlinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Seed Money Facility. Zarejestrować można się przez link: http://eu.baltic.net/25580.html do 14 lutego br.

_____________________________________________________________________________________

Przed regionem Morza Bałtyckiego stoją wyzwania, m.in. pogarszającego się stanu wody w Bałtyku, niedostatecznych połączeń komunikacyjnych, barier handlowych i problemów z dostawami energii, które dodatkowo nasilają się wskutek braku skutecznej koordynacji. Nowa strategia ma poprawić ten stan dzięki realizacji projektów według wspólnie ustalonych priorytetów.

Głównym celem Strategii jest aktywizacja potencjału, który powstał w Regionie Morza Bałtyckiego w wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 r. Cel ten ma być osiągnięty poprzez realizację 4 filarów:

1. Region zrównoważony (przede wszystkim w zakresie środowiska);
2. Region dobrobytu (przedsiębiorczość, szkolnictwo wyższe, innowacje);
3. Region dostępny i atrakcyjny (wyposażony w infrastrukturę);
4. Region bezpieczny (głownie bezpieczeństwo na morzu).

Jest to pierwsza tak kompleksowa strategia przygotowana przez UE na poziomie makroregionu. Ma ona szansę stać się inspiracją do wprowadzenia podobnych działań w basenie Morza Śródziemnego oraz w dorzeczu Dunaju. Przede wszystkim stanowi jednak pierwszy krok w procesie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej UE na poziomie regionu.

W latach 2007-2013 w ramach polityki spójności oraz innych funduszy UE region Morza Bałtyckiego otrzyma ponad 50 mld euro wsparcia inwestycyjnego, w tym 27 mld euro na zwiększenie dostępności, prawie 10 mld euro na ochronę środowiska, 6,7 mld euro na rozwój konkurencyjności oraz 697 mln euro na bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku.

Więcej informacji:http://www.polskawue.gov.pl/Strategia,UE,dla,regionu,Morza,Baltyckiego,8002.html

http://www.balticsea-region-strategy.eu/

 

 

Pliki do pobrania: