Innowacyjność i wspieranie przedsiębiorczości

Inwestujemy w rozwój konkurencyjności i innowacyjności podlaskich firm

Infrastruktura transportowa

Wspieramy rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i logistycznej

Rozwój turystyki i kultury

Podnosimy atrakcyjność turystyczną województwa podlaskiego
Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Społeczeństwo informacyjne

Upowszechaniamy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych

Ochrona środowiska

Dbamy o dziedzictwo środowiska przyrodniczego naszego regionu

Edukacja, opieka zdrowotna, kultura

Podnosimy jakość edukacji, opieki zdrowotnej i życia kulturalnego w regionie
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Perspektywa 2014+


Punkt informacyjny
  • Białystoktel. +48 0 8013 0 8013
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 302
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 383
  • Białystoktel. +48 (85) 66 54 384
  •  
  • Infolinia: 0 8013 0 8013
więcej

W połowie lutego Komisja Europejska przyjęła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Negocjacje trwały kilka miesięcy, ale trzeba zaznaczyć, że nowy RPO 2014-2020 jest programem bardzo szerokim, bo dwufunduszowym, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Stąd rozmowy toczyły się z dwiema Dyrekcjami KE: do spraw Zatrudnienia (zakres wsparcia w ramach EFS) i Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program obejmuje aż 32 priorytety inwestycyjne w ramach 9 celów tematycznych, które zostały ujęte w 10 osiach priorytetowych i odpowiednio w 32 działaniach. Dlatego prace nad nimi były tak intensywne.
Program, wynegocjowany z Brukselą, zmienił się nieco w stosunku do dokumentu, przyjętego w trakcie konsultacji społecznych, ale sama konstrukcja Programu, jego założenia, obszary wsparcia pozostały, z nielicznymi wyjątkami, takie, jak wypracowano je w naszym regionie i w czym uczestniczyły wszystkie grupy społeczne. Komisja Europejska potwierdziła tym samym słuszność ujętych w RPO obszarów wsparcia.

W połowie marca ruszył specjalny serwis poświęcony nowemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy na nową stronę! Adres www.rpo.wrotapodlasia.pl (link).